Høringsvar vedrørende Lolland, Falster og Møn

Høringsvar til høring vedr. udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn

Høringsvar til høring vedr. udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn

Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) takker for tilsendte.

DAFF er tilfredse med at Der åbnes op for fiskeri efter rejer og ål i de pågældende områder i Stege Bugt, idet fiskeriet med kasteruser og pæleruser på ingen måde forringer fredningens beskyttelsesformål, når de påbudte spærrenet/-riste anvendes.

DAFF er imidlertid uforstående overfor, hvorfor rejepæleruse alene tillades for erhvervet. Det vil på ingen måde forringe beskyttelsen af gedder eller andre rundfisk, såfremt fritidsfiskerpælerusen også tillades.

Tilsvarende savnes der en saglig begrundelse for at antallet af ruser for fritidsfiskere begrænses til tre. I resten af landet tillades 6 ruser inkl. en evt. fritidsfiskerpæleruse for fritidsfiskere.

DAFF ønsker således, at der i det pågældende område kommer til at gælde de samme regler for ruseredskaber, som i resten af landet.

DAFF er ud fra fredningens primære formål, enige i forbuddet mod nedgarn og bundgarn.

DAFF finder påbuddet om anmeldelse til Fiskeriinspektoratet unødigt bureaukratisk. Der savnes en begrundelse for ønsket om at beskrive et rusefiskeri, som ikke har nogen betydning for fredningens primære beskyttelsesformål.

Såfremt en sådanbeskrivelse af andre årsager måtte ønskes, kunne omfanget af fiskeriet enklere beskrives ved optællinger på de årstider som DTU Aqua måtte finde relevante. En anmeldelse giver alene muligheden for fiskeri, men siger ikke noget om det faktiske omfang af fiskeriet.

DAFF har en lang tradition for at deltage med praktisk arbejde i DTU Aquas opgaver. Såfremt der er behov for assistance til en nærmere beskrivelse af fiskeriet i det aktuelle område, deltager DAFF gerne i dette.

Såfremt kravet om anmeldelse fastholdes, bør en anmeldelse være gyldig i mindst et år og kunne ske elektronisk på samme måde som anmeldelse af fritidsfiskerpælerusen.

m.v.h.

Dansk Amatørfiskerforening – DAFF

Flemming Kjærulf, landssekretær

Forfatter: Rabøl A/S

jeg administrerer danskefritidsfiskere som er ejet af Dansk Amatørfiskerforening

Leave a Reply