Høringsvar til høring vedr. udkast til (vildtskadebekendtgørelsen, 2022)

Høringsvar til høring vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om vildtskader (vildtskadebekendtgørelsen, 2022)

Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) skal indledningsvis udtrykke vor forundring over at DAFF ikke er på høringslisten for en bekendtgørelse, der er så væsentlig for fritidsfiskeriet og hvor fritidsfiskeriet flere steder eksplicit er omtalt. Vi er først sent blevet opmærksomme på høringen og vort svar er derfor udarbejdet under stort tidspres. 
Vi skal anmode om at DAFF fremover optages på høringslister der vedrører vore aktiviteter.
DAFF har følgende bemærkninger til udkastet:
I § 14 stk. 1 gives mulighed for regulering ved aktivt fiskende bundgarn og ruser. Her bør nedgarn ligeledes indgå, da skarven ofte fouragerer på fisk fanget i nedgarn.
I § 24 stk.1 gives mulighed for regulering ved ”faststående redskaber” Denne mulighed bør ændres til ”aktivt fiskende redskaber” i lighed med § 14, idet sæler i høj grad fouragerer på nedgarn, kasteruser og krogliner med stor skade på både fangst og redskaber til følge
Samme bemærkning gælder § 25.
DAFF hilser det velkommen at Randers Fjord er udpeget som vigtig for fiskeri og fiskebestande.  DAFF mener dog at alle danske fjorde og bælter er vigtige for fiskeri og fiskebestande, ikke mindst som opvækstområder for yngel og ungfisk. Reguleringsmulighederne knyttet til områder der er vigtige for fiskeri og fiskebestande bør gælde for samtlige disse områder.
Afslutningsvis kan vi tilføje at DAFF fuldt ud kan tilslutte sig Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til det foreliggende udkast.
Ud over ovenstående undrer DAFF sig over følgende, som ikke umiddelbart er relevant for fiskeriet:
 §12 stk. 2 foreslås at lyde: ”Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at råge i rågekolonier må reguleres inden redebygning og æglægning i perioden 1. maj - 15. juni.” Dette giver ingen mening da perioden ligger efter redebygning og æglægning. Vi formoder at sidste del af sætningen ”i peroden…..,.” ligeledes skal udgå.
m.v.h.
Dansk Amatørfiskerforening – DAFF


Flemming Kjærulf, landssekretær

Forfatter: Rabøl A/S

jeg administrerer danskefritidsfiskere som er ejet af Dansk Amatørfiskerforening

Leave a Reply