Ny bekendtgørelse om fiskeri af ål i 2023 til 31 marts 2024 på vej.

Se her, høringsbrev, udkast til bekendtgørelse og DAFFs høringssvar.

Høringsbrev
Høring over udkast til bekendtgørelse om forbud mod fiskeri af ål i saltvand 2023-2024.                                      
Fødevareministeriet sender hermed følgende i høring:
 Bæredygtigt Fiskeri J.nr. 2022-7730 Ref. LENSCH
Den 15. februar 2023
 Bemærkninger bedes sendt til fisk@fvm.dk med kopi til lensch@fvm.dk senest den14. marts 2023 med angivelse af sagsnr. 2022-7730. Spørgsmål kan rettes til Lene Jensen Scheel-Bech på e-mail: lensch@fvm.dk eller tlf. 22 61 62 91.
Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb for så vidt, at disse ikke stammer fra ministeriet eller myndigheder under ministerierne. Ved angivelse af høringssvar samtykkes samtidig til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsender adresse og mailadresse.
Om bekendtgørelsen Forholdet til EU-lovgivningen
Bekendtgørelsen udmønter forpligtelsen i Rådets Forordning (EU) 2023/194 af 30. januar 2023 om fiskerimuligheder for 20231. Artikel 13 i forordningen pålægger hvert medlemsland at fastsætte lukkeperioden for sine fiskere, enten som seks sammenhængende måneder eller som tre måneder fastlagt i forordningen plus tre måneder, som medlemslandet fastlægger inden for en given periode. Lukkeperioden skal placeres i perioden, hvor ålens gydevandring er størst og inden for perioden 1. marts 2023 til 31. marts 2024, jf. artikel 13 og artikel 59, litra b).
1 Jf. Rådets Forordning (EU) 2023/194 af 30. januar 2023 om fastsættelse for 2023 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og om fastsættelse af sådanne fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2023 og 2024.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K Tlf. 38 10 60 00 • CVR 41956011 • EAN 5798000880016 • fvm@fvm.dk • www.fvm.dk
 Det fremgår endvidere, at lukkeperioden skal gælde al fiskeriaktivitet, hvilket betyder, at det fortsat ikke vil være tilladt at opbevare levende ål om bord på fiskerfartøjet, i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende i lukkeperioden.
Det foreslås, at den kommende lukkeperiode i Danmark fastsættes til: 1. oktober 2023 til 31. marts 2024, jf. artikel 13, stk. 2, litra b).
Det fremgår endvidere af artikel 13, stk. 6, at rekreativt fiskeri efter europæisk ål i alle livsstadier er forbudt fra 1. januar 2023 til 31. december 2023.
Erhvervsmæssigt fiskeri
Bekendtgørelsen fastsætter et forbud mod erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand fra den 1. oktober 2023 til og med den 31. marts 2024. Erhvervsmæssigt fiskeri gælder erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere.
Ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber, som anvendes af erhvervs- og bierhvervsfiskere, må i lukkeperioden anvendes til andet end ålefiskeri, hvis betingelserne i § 7, stk. 2, 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand er opfyldt. Hvis ål fanges i disse redskaber i lukkeperioden skal de straks genudsættes.
Det fremgår, at det ikke er tilladt i lukkeperioden at opbevare levende ål f.eks. i hyttefade og lignende. Det er fra den 1. oktober 2023 endvidere ikke tilladt at lande ål fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand inden den 1. oktober 2023. Det er tilladt at opbevare levende ål, som er fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri og landet senest den 30. september 2023, i anlæg på land. Det er fortsat tilladt for erhvervs- og bierhvervsfiskere at sælge ål i lukkeperioden.
Rekreativt fiskeri
Rekreativt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt fra 1. januar 2023 til 31. december 2023. Det betyder, at fritidsfiskere og lystfiskere ikke må fange ål i saltvand i 2023. Hvis ål fanges i rekreativt fiskeri, skal disse straks genudsættes og må ikke opbevares og ilandbringes. Det er ikke tilladt for fritidsfiskere og lystfiskere at opbevare ål i hyttefade eller lignende i 2023.
Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering
Fødevareministeriet har udarbejdet en vurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser som følge af bekendtgørelsesudkastet. Konsekvensvurderingen vedlægges høringen.
Ikrafttrædelsesdato
 Bekendtgørelsens bestemmelser om erhvervsmæssigt fiskeri forventes at træde i kraft den 1. juli 2023. Bekendtgørelsens bestemmelser om rekreativt fiskeri vil gælde til og med den 31. december 2023.

Med venlig hilsen
Lene Jensen Scheel-Bech Specialkonsulent
U D K A S T
Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri af ål i saltvand
I medfør af § 10, stk. 1, 2. pkt., § 27, stk. 1, 2. pkt., § 30, stk. 1, nr. 1, § 32, stk. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019, som ændret ved lov nr. 844 af 10. maj 2021, fastsættes:
Forbud mod erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand
§ 1. Erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt fra den 1. oktober 2023 til og med den 31. marts 2024.
§ 2. Det er i erhvervsmæssigt fiskeri tilladt at anvende ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber til andet end ålefiskeri i den periode nævnt i § 1, hvis betingelserne i § 7, stk. 2-5, i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand er opfyldt.
Stk. 2. Uanset § 7, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand, må bundgarn og bundgarnslignende redskaber, der anvendes til andet end ålefiskeri, være forsynet med ruser, såfremt ruserne er indrettet, så de ikke kan tilbageholde ål.
Stk. 3. Hvis ål fanges i erhvervsmæssigt fiskeri i den periode nævnt i § 1 i de redskaber, der er nævnt i stk. 1, skal disse straks genudsættes.
§ 3. Det er ikke tilladt i den periode nævnt i § 1 i erhvervsmæssig sammenhæng at opbevare levende ål og lande ål, som er fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand inden den 1. oktober 2023.
Stk. 2. Uanset stk. 1, er det tilladt at opbevare levende ål, som er fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri og landet senest den 30. september 2023, i anlæg på land.
Forbud mod rekreativt fiskeri (fritidsfiskeri og lystfiskeri) af ål i saltvand
§ 4. Rekreativt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt til og med den 31. december 2023.
§ 5. Hvis ål fanges i rekreativt fiskeri, skal disse straks genudsættes og må ikke opbevares og ilandbringes.
§ 6. Det er ikke tilladt i sammenhæng med rekreativt fiskeri at opbevare ål i saltvand.
Strafbestemmelser
§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 1-6.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens
5. kapitel.
Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 8. Bekendtgørelsens §§ 1-3 træder i kraft den 1. juli 2023.
Stk. 2. Bekendtgørelsens §§ 4-7 træder i kraft den [dato for udstedelsen] xx. xx 2023.
Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder til og med den 31. marts 2024.
 
Høringssvar til Høring over udkast til bekendtgørelse om forbud mod fiskeri af ål i saltvand 2023-2024.
Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) takker for tilsendte.
Set i lyset af at udkastet til bekendtgørelse er en implementering af Rådets Forordning (EU) 2023/194 af 30. januar 2023 om fiskerimuligheder for 2023, Er DAFF tilfreds med bekendtgørelsens udformning.

DAFF finder dog, at det er at misbruge TAC/kvoteforordningen når Ministerrådet anvender denne til at indføre yderligere regulering af ålefiskeriet ud over den gældende åleforvaltningsplan. Samtidig finder vi forløbet af Ministerrådets beslutning meget uheldig og udemokratisk. Som det er os oplyst kom forslaget om forbud mod rekreativt fiskeri efter ål først frem under selve rådsmødet. Det er en helt uacceptabel proces, som hverken giver medlemsstaterne eller interessenterne nogen mulighed for at sætte sig ind i baggrunden for forslaget eller at forberede sig på debatten.
DAFF vil derfor gerne opfordre til at den danske regering protesterer overfor forløbet. Samtidigt vil vi opfordre til at der i stedet sættes en proces i gang for at evaluere og evt. revidere ålehandlingsplanen jfr. EU kommissionens egen konklusion i forbindelse med evalueringen af ålehandlingsplanen af 17. februar 2020, hvor det bl. a. hedder:
”Der er ingen grund til, at denne forordning ikke skulle være effektiv over tid – der er blot behov for en vedvarende og robust implementering på medlemsstatsniveau, yderligere engagement og handling på grænseoverskridende plan og en regelmæssig gennemgang og forbedring af EMP'erne på de tre- årlige revisionspunkter. I betragtning af de langsomme fremskridt til dato, foreslås det, at den nuværende treårlige revision fortsætter i en overskuelig fremtid i stedet for hvert sjette år som forventet på nuværende tidspunkt.”
EU kommissionen konkluderer ligeledes i evalueringen: ”Fremover bør der lægges vægt på at tage fat på det menneskeskabte ikke-fiskerirelaterede kilder til dødelighed, understøttet af nødvendig forskning og økonomisk støtte”
m.v.h.
Dansk Amatørfiskerforening – DAFF

Flemming Kjærulf, landssekretær

Forfatter: Rabøl A/S

jeg administrerer danskefritidsfiskere som er ejet af Dansk Amatørfiskerforening

Leave a Reply