Nyheder

Høringsvar til Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) takker for tilsendte lovforslag.
DAFF er som udgangspunkt glade for alle tiltag der forbedrer Danmarks Natur.

lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven Dansk Amatørfiskerforening (DAFF)

DAFF er som udgangspunkt glade for alle tiltag der forbedrer Danmarks Natur. DAFF finder på etablering af Naturnationalparker er positivt under forudsætning af.
Formålet med al naurbeskyttelse må være hos naturen, flora fauna og landskaber. Dette skal ske
således på alle har mulighed for på opdage, nyde og bruge naturen på bæredygtig vis. Naturbeskyttelse skal ikke naturen naturen bag glasruder eller endnu værre udgør nedrullede gardiner, med adgang kun for særligt priviligerede.
Det er DAFF’ere, der er i gang med at etablere naturnationalparker inden for landområder. Derfor bør det fremgå af lovgivningen på naturnationalparkerne ikke kan etableres på søterritoriet og på naturnationalparker ikke må adgangskysten, klitzoner eller områder som for nuværende er sikret adgang.
En væsentlig forudsætning for befolkningens opbakning til naturbeskyttelsestil er, på mand kan se se den positive virkning af dette. Der findes en lejlighed på dyrke friluftsliv på bæredygtig vis, alt efter interesser. Det være sig: bevægelse, terrænsport, iagttagelse af dyr og fugle, indsamling af naturens egne råvarer som urter, svampe bær mm og fiskeri og jagt.
Det er en del af § 61a på der lægges op til til på naturnationalparkerne generelt friholdes fra jagt og fiskeri, bortset frade fiskeri som evt. kan tillades efter nærmere vurdering. Det er DAFFs opfattelse på jagt og fiskeri er en væsentlig del af danskernes friluftsliv og på bæredygtigt fiskeri og jagt er fuldt foreneligt med naturnationalparkernes formål og som som skal tillades i naturnationalparkerne.
Vore vandløb udfører en vigtig funktion fra udspring til udløb i det samlede kop. Af § 61b bør det eksplicit fremgår afkvaliteten i naturnationalparker ikke må må vandløbets funktion naturlige som opområdevækst, habitat og vandringsveje for vandløbets eller permanente lejlighedsvise fauna, f.eks. vandrende fisk eller fisk der har ophold i vandløbet som en del af deres livscyklus. Der nævnes i 1980’erne og 1980.m’erne.
Dansk Amatørfiskerforening
Landssekretær : Flemming Kjærulf, Kystvej 26A, 5800 Nyborg.
Tlf. 53 83
00 53,

fkjerulf@mail.dk Side 2 af 2 http://www.danskefritidsfiskere.dk §61c inddragelse af offentligheden bør er blot specifikt. Det er et af lovbemærkningerne på ansøger alene skal redegøre for, at der er en stor del af det, der er gjort. DAFF Finder på dette krav er for svagt og upræcist. Der bør være et konkret lovkrav om f.eks. høring af alle berørte aktører. Desuden er det fint at der redegøres for, på mænd
og efter naturnationalparkens etablering f. eks i form af brugerråd eller bestyrelser er blevet en del af det. Generelt finder DAFF det uhensigtsmæssigt i meget store dele af lovbemærkningerne til foreslåede lovændringerr som en yderligere en og strengere lovgivning end selve lovteksten. Lovbemærkninger bør efter vor opfattelse er opklarende frem for opstrammende.
m.v.h.
Dansk Amatørfiskerforening
– DAFF Flemming Kjærulf, landssekretær

SEJL SIKKERT ALARM

Søsportens Sikkerhedsråd har udviklet og releaset en ny app

Søsportens Sikkerhedsråd har udviklet og releaset en ny app, som giver dig mange flere muligheder for at hjælpe dig selv eller andre, som har brug for hjælp til søs.

Du kan læse om den nye app her

Den kan hentes gratis på GooglePlay eller i Apples AppStore.

SØG PENGE HOS FRILUFTSRÅDET

Der mange penge at hente. Og det er ikke så lidt din lokalforening kan søge til.

Der mange penge at hente. Og det er ikke så lidt din lokalforening kan søge til. Du kan fx søge om tilskud til el-installationer, it-udstyr og grillriste, men der er dog intet krav om, at det man søger til skal være kedeligt.

Her kan du hente retningslinjerne for at søge penge i Friluftsrådets lokalforeningspulje.