Vedtægter for Dansk Amatørfiskerforening

§ 1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er “Dansk Amatørfiskerforening”. Stiftet d. 20. april 1978. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i landsformandens hjemkommune.

Stk. 2: Foreningens formål er på landsplan at virke for danske fritidsfiskeres interesser, således at disse opnår de bedst mulige vilkår for deres fiskeri. Dette søges opnået ved at tilstræbe, at samtlige danske fritidsfiskere bliver tilknyttet landsforeningen gennem lokalforeninger og kredse.

Stk. 3: At repræsentere fritidsfiskerne over for landets offentlige myndigheder samt fremsætte krav om repræsentation og forhandlingsret i lighed med andre fiskeriorganisationer, således at der ikke træffes beslutninger på områder, der vedrører fritidsfiskernes interesser og rettigheder uden landsforeningens godkendelse eller viden.

Stk. 4: I samarbejde med andre fiskeriorganisationer at ophjælpe fiskebestanden i danske farvande og imødegå forurening. Endvidere søge påvirket, at der foretages forsøg med nye fiskeredskaber og føres kontrol med de eksisterende for at sikre, at rovdrift eller uhensigtsmæssige fangstredskaber ikke ødelægger ynglen eller påvirker fiskebestanden og fødekæden negativt.

Stk. 5: I samarbejde med fiskerimyndighederne at udføre forsøgsfiskeri til klarlæggelse af bestandens tilstand og størrelse. Stk. 6: At holde justits i egne rækker med hensyn til lovligt fiskeri. Dette vil ske ved aktivt at udbrede kendskabet til gældende regler, og ved at tage afstand fra samt bekæmpe alle former for ulovligt fiskeri.

§ 2 Opbygning Landsforeningen er opbygget af lokale suveræne fritidsfiskerforeninger og bådelaug, hvis formål falder sammen med landsforeningens.

Stk. 2: Lokalforeningerne er samlet i regionale kredse.

Stk. 3: Kredsene danner landsforeningen.

Stk. 4: Landsmødet er foreningens højeste myndighed.

§ 3 Medlemskab I landsforeningen kan optages alle foreninger, hvis formål er at støtte lovligt fritidsfiskeri i danske farvande.

Stk. 2: Lokalforeningernes delegerede har stemmeret på landsmødet.

Stk. 3: Indmeldelse af lokalforeninger sker gennem kredsene, når lokalforeningens vedtægter er tilpasset landsforeningens. Minimumskrav til lokalvedtægter udleveres af landsforeningen.

Stk. 4: Landsforeningen kan optage direkte medlemmer. Direkte medlemmer har ret til at deltage i landsforeningens aktiviteter, med mindre disse er betinget af særlige kvalifikationer – eller adgangskrav.

Stk. 5: Direkte medlemmer modtager medlemsbladet og er omfattet af landsforeningens kollektive ulykkesforsikring.

Stk. 6: Udmeldelse skal ske til medlemskontoret med mindst 2 måneders skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår.

Stk. 7: Landsforeningen kan slette et direkte medlem, hvis foreningens love ikke overholdes, eller som er i restance efter af hovedbestyrelsen nærmere fastsatte regler.

Stk. 8: Direkte medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 9: Direkte medlemmer har pligt til at overholde Dansk Amatørfiskerforenings love og de af Dansk Amatørfiskerforening valgte organers trufne beslutninger.

§ 4 Kredse og Lokaleforeninger Landet opdeles i følgende kredse, p.t. 11: 1 Bornholm, 2 Nordsjælland, 3 Sydsjælland, 4 Fyn, 5 Sønderjylland, 6 Vadehavet, 7 Nordvestjylland, 8 Vestjylland, 9 Vejle amt, 10 Nordøstjylland og 11 Århus amt Alle kredse er med nærmest tilliggende øer.

Stk. 2: Udvidelse og indskrænkninger af kredsenes antal kan finde sted, når det er formålstjenligt, og når forslag herom indbringes for hovedbestyrelsen til afgørelse på landsmødet.

Stk. 3: Kredsenes lokalforeninger vælger kredsbestyrelse og kredsformand på kredsgeneralforsamlingen, hvor lokalforeningerne kan være repræsenteret af delegerede i lighed med landsmødet (se § 7 stk. 1).

Stk. 4: Kredsbestyrelsen udarbejder forretningsorden i samarbejde med lovudvalget, herunder kontingent fra lokalforeningerne. Referater fra alle kredsmøder og kredsaktiviteter tilsendes landsformanden.

Stk. 5: Kredsformanden eller dennes suppleant (næstformand) bør deltage i lokalforeningernes generalforsamling.

Stk. 6: Udgifter og rejsegodtgørelser fastsættes af kredsbestyrelsen, når der er tale om kredsforretninger.

Stk. 7: Landsforeningen og kredsene skal være behjælpelige med oprettelse af nye lokalforeninger. Herunder udarbejdelse af nye vedtægter.

Stk. 8: Udgifter ved oprettelse af nye lokalforeninger dækkes af PR-udvalget.

Stk. 9: Lokalforeningerne klarer i videst muligt omfang egne problemer i eget område.

Stk. 10: Landsformanden og hovedbestyrelsen orienteres om foreningsmæssige sager af kredsformanden. I principielle spørgsmål og i forhandlinger med myndigheder skal landsformanden orienteres, hvorefter han eller en landsudvalgsformand kan medvirke i selve forhandlingerne eller yde råd og vejledning.

Stk. 11: Lokalforeningernes vedtægter må ikke indeholde bestemmelser, der er i modstrid med landsforeningens love.

Stk. 12: Lokalforeningernes vedtægter skal indeholde bestemmelser, der modvirker ulovligt fiskeri og giver mulighed for karantæne af medlemmer, der skader foreningens omdømme ved ulovligt fiskeri eller på anden måde modarbejder landsforeningens formål.

§ 4 a Udvalg Kredsene nedsætter udvalg på så vidt muligt alle fagområder. Hvert af disse kredsudvalg har en repræsentant i landsudvalget.

Stk. 2: Dette landsudvalg vælger en formand, som derved bliver landsforeningens udvalgsformand på det pågældende fagområde. Ingen udvalgsformand kan have mere end en udvalgsformandspost.

Stk. 3: Landsudvalget skal bestå af medlemmer fra mindst 3 forskellige kredse.

Stk. 4: Udvalgene udfærdiger referat som tilstilles hovedbestyrelsen.

Stk. 5: Udvalgsformændene kan, i det omfang det måtte være ønskeligt, besøge lokalforeningerne for at fortælle om det arbejde, der udføres i landsforeningen. Rejseudgifter hertil betales af udvalgsbudgettet.

§ 5 Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af landsformand, næstformand, landskasserer, landssekretær, økonomiansvarlig og af samtlige kredsformænd.

Stk. 2: Hovedbestyrelsens navne, adresser og telefonnumre meddeles i hvert nummer af medlemsbladet.

Stk. 3: Forretningsudvalget består af de på landsmødet direkte valgte, nemlig formand, næstformand, kasserer, landssekretær og økonomiansvarlig og – afhængig af emnet – udvalgsformanden fra det pågældende fagområde.

Stk. 4: Forretningsudvalget afholder møder efter behov, evt. pr. brev eller telefon.

Stk. 5: Forretningsudvalget udfærdiger skriftligt referat, som tilstilles hovedbestyrelsesmedlemmerne snarest og forelægges på næste hovedbestyrelsesmøde.

Stk. 6: Hovedbestyrelsen kan tilkalde ekspertise, vidner m.v., når den finder det påkrævet, dog inden for de budgetterede rammer.

Stk. 7: Hovedbestyrelsen kan efter landsmødegodkendelse tilstille honorar eller løn til særligt arbejdskrævende poster i landsforeningen.

Stk. 8: Der afholdes mindst to hovedbestyrelsesmøder årligt, et i april og et i september, og når landsformanden, forretningsudvalget eller fire hovedbestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Indvarslingen skal altid indeholde dagsorden, samt tid og sted.

Stk. 9: Normalt indvarsles hovedbestyrelsesmøder tre uger før, men i pressede situationer kan indvarsling ske umiddelbart.

Stk. 10: Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem ikke kan give møde, skal dette straks meddeles formanden. Suppleant må tiltræde i stedet for.

Stk. 11: Ved dagsordenspunkter, der kræver beslutning, skal der foretages afstemning.

Stk. 12: Referater af alle forhandlinger ved landsmøder, hovedbestyrelsesmøder og forretningsudvalg udføres af den valgte sekretær eller referent og opbevares af sekretæren. Referater skal godkendes af mødeleder og landsformand, der dog godt kan være den samme.

Stk. 13: Hovedbestyrelsesmøder holdes det mest centrale sted for foreningens medlemmer.

§ 6 Kontingent Kontingentet til landsforeningen reguleres årligt med stigningen i forbrugerprisindekset fra oktober til oktober i det forudgående år. Reguleringen sker efter følgende formel: Kn = Kn-1 * Fin-1/ Fin-2 Hvor Kn = kontingentet i foregående år, Fin-1 = forbrugerprisindekset for oktober foregående år og Fin-2 = forbrugerprisindekset for oktober året før foregående år. Ekstraordinær kontingentændring vedtages på landsmødet.

Stk. 2: Det årlige kontingent opdeles i 6 rater. Lokalforeningernes medlemstal ansættes til at være det samme som antallet af udsendte medlemsblade samt det hos medlemskontoret registrerede antal familiekontingenter på samme folkeregisteradresse. Der fremsendes en rateopkrævning efter hver udsendelse af medlemsbladet.

Stk. 3: Kontingentet skal være indbetalt senest 3 uger efter modtagelse af opkrævningen.

Stk 4: Landsforeningens kasserer indsætter de indkomne beløb i pengeinstitut eller på girokonto.

§ 7 Landsmødet Landsmødedeltagerne består foruden hovedbestyrelsen af udvalgsformænd, landsrevisorer og to delegerede fra hver lokalforening op til de første 100 medlemmer. Derefter en delegeret for hver påbegyndt 100 medlemmer i lokalforeningerne.

Stk. 2: Landskassereren meddeler landsformanden de delegeredes antal umiddelbart efter sidst modtagne landskontingentindbetaling.

Stk. 3: Indkaldelse til landsmødet indeholdende tid, sted samt dagsorden udsendes af sekretæren med 3 ugers varsel til alle mødeberettigede. Sekretæren modtager tilmelding med navne på deltagere og udfærdiger deltagerliste, som uddeles på landsmødet sammen med navneskilt.

Stk. 4: Landsmødet er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal delegerede. Bliver en delegeret forhindret, kan der sendes en suppleant.

Stk. 5: Almindeligt stemmeflertal er afgørende på landsmødet undtaget ved lovændring og ophævelse af foreningen, hvor der kræves 2/3 flertal.

Stk. 6: Det ordinære landsmøde afholdes en gang årligt i oktober måned.

Stk. 7: Hver udvalgsformand tilsender sekretæren en skriftlig beretning til hovedbestyrelsesmødet i september, så beretningen kan udsendes sammen med indbydelsen til landsmødet. Disse udvalgsberetninger kan så gøres til genstand for drøftelse på landsmødet.

Stk. 8: Dagsorden til landsmødet skal mindst indeholde følgende punkter: Udpegning af stemmetællere. Udpegning af referent. Hovedbestyrelsens beretning. Foreningens a) regnskab b) kontingent c) budget. Beretning fra udvalgene. Indkomne forslag. Valg. Uddeling af pokal. Fastsættelse af dato og mødested for næste års landsmøde. Afslutning.

Stk. 9: De på valg værende personers navne skal fremgå af dagsordenen. Nye kandidater skal så vidt muligt fremgå af dagsordenen.

Stk.10: Til landsmødet kan indbydes repræsentanter fra andre organisationer eller myndigheder.

§ 8 Ekstraordinært landsmøde Ekstraordinært landsmøde kan indvarsles af landsformanden på hovedbestyrelsens foranledning eller når mindst 1/3 af lokalforeningerne fordrer det.

Stk. 2: Kravet om indkaldelse skal begrundes og forelægges på et evt. ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde til mægling. Fastholdes kravet, indkalder hovedbestyrelsen ved formanden ifølge § 7 stk. 3.

Stk. 3: Deltagere på ekstraordinært landsmøde er de i § 7 stk. l nævnte.

Stk. 4: Almindeligt stemmeflertal er gældende ved ekstraordinært landsmøde. Reglerne er de samme som ved ordinært landsmøde, der kan være personvalg eller vedtægtsændringer.

§ 9 Valg På landsmødet udpeges: 2 dirigenter, stemmetællere og 1 referent. For to år ad gangen vælges: l landsformand, l næstformand, l landskasserer, 1 landssekretær, og 1 økonomiansvarlig. Landsformand og kasserer vælges på ulige år. Næstformand, sekretær, økonomiansvarlig, vælges på lige år. For et år ad gangen vælges: Revisorer, jf. § 12, stk. 4.

Stk. 2: Når der er mere end en kandidat til et personvalg, jf. § 9 stk. 1, skal afstemningen foregå skriftligt.

Stk. 3: I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg indtil flertal opnås. (Evt. lodtrækning).

Stk. 4: Personer, der vælges, skal være til stede ved møderne.

§ 10 Indkomne forslag og lovændringer Lokalforeningers forslag til behandling på landsmødet skal være vedtaget på lokalforeningens generalforsamling og være hovedbestyrelsen i hænde senest d.15. august. Lovændringsforslag dog senest d. 15. maj.

Stk. 2: Indkomne forslag skal forelægges skriftligt.

Stk. 3: Alle lovligt indkomne forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen.

Stk. 4: For sent indkomne forslag vil ikke blive behandlet på landsmødet.

Stk. 5: Lovrevisionsudvalget skal til stadighed tilse, at lovene er tidssvarende.

Stk. 6: Forslag til ændring af lovene kan stilles af lokalforeningerne som beskrevet i stk. l samt af hovedbestyrelsen. Alle lovændringsforslag tilgår lovudvalget, til udtalelse overfor hovedbestyrelsen og endelig udfærdigelse overfor landsmødet.

Stk. 7: Ethvert ændringsforslag skal behandles som punkt på hovedbestyrelsens dagsorden.

Stk. 8: Alle Lovændringsforslag skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte på landsmødet. Der kan stemmes punkt for punkt. Ændringen træder straks i kraft.

§ 11 Udgifter og rejsegodtgørelse Udgifter og rejsegodtgørelser i forbindelse med landsmøder og hovedbestyrelsesmøder for hovedbestyrelsesmedlemmer, landsrevisorer og udvalgsformænd betales af landskassen.

Stk. 2: Rejsegodtgørelser for lokalforeningernes delegerede til landsmødet betales af landskassen.

Stk. 3: Øvrige udgifter for lokalforeningernes delegerede betales af de respektive lokalforeninger.

Stk. 4: Der ydes godtgørelse efter regning (billetter) og kilometerpenge fastsat af hovedbestyrelsen.

§ 12 Regnskab og revision Landsforeningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

Stk. 2: Kassereren forestår det “daglige” med ind- og udbetalinger samt føring af kassejournal og bilagskontrol.

Stk. 3: Ekstraordinære, store udbetalinger foretages sammen med hovedbestyrelsen i samråd med formanden for økonomiudvalget.

Stk. 4: Revisionen af foreningens regnskab foretages af enten  en ekstern revisor (registreret eller statsautoriseret) eller  to foreningsvalgte interne revisorer samt en revisorsuppleant

Stk. 5: Regnskabet skal tilsendes landsmødedeltagerne før mødet.

Stk. 6: Revisorerne har ret til uanmeldte revisioner.

Stk. 7: Kassereren er ansvarlig for indberetninger til Skat i det omfang, der udbetales honorarer.

§ 13 Medlemsbladet Den valgte bladudvalgsformand er sammen med redaktøren, som er udpeget af hovedbestyrelsen, ansvarlig over for presseloven og for, at medlemsbladet udkommer.

Stk. 2: Bladudvalget består desuden af bladdistributør og kasserer / økonomiudvalgsformand.

Stk. 3: Bladudvalget tilser, at medlemsbladet indeholder lokalt såvel som landsdækkende stof af fagmæssig og underholdende karakter.

Stk. 4: Restoplaget sælges til kostpris af bladet. Bladregnskabet føres særskilt af landskassereren og fremlægges i revideret stand sammen med landsforeningens øvrige regnskab på landsmødet.

Stk. 5: Lokalafdelingerne og PR-udvalget kan bestille ekstra agitationsblade til kostpris.

Stk. 6: Medlemsbladet postomdeles efter bladdistributørens medlemsliste. Landskassereren betaler fremstillings- og udsendelsesomkostninger.

Stk. 7: Hovedbestyrelsen og PR-udvalget fastlægger linien for udsendelse af medlemsbladet til andre beslægtede interesseorganisationer og myndigheder.

Stk. 8: Bladudvalget ansætter annoncetegner og udfærdiger kontrakt med vedkommende på almindelig gældende provisions- og betalingsvilkår. Forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse.

Stk. 9: Annonceprisen fastsættes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra bladudvalget. Annoncetegneren kontakter alle henvendelser angående annoncer fra lokalforeningerne.

§ 14 ( )

§ 15 Udmeldelse Ønsker en lokalafdeling at udmelde sig af landsforeningen, skal udmeldelsen tilsendes både landsformand og landskasserer skriftligt.

Stk. 2: Udmeldelsen træder i kraft straks efter den periode, lokalafdelingen har betalt kontingent for.

Stk. 3: Den udmeldte lokalafdeling har ingen krav på landsforeningens midler eller navn.

Stk. 4: Hvis den udmeldte lokalforening skylder landsforeningen penge, skal disse betales senest 4 uger efter udmeldelsesdatoen. Hvis dette ikke sker, kan hovedbestyrelsen sende sagen til inkasso.

§ 16 Udelukkelse En lokalafdeling, der modarbejder landsforeningens formål, kan af 2/3 flertal i hovedbestyrelsen udelukkes fra landsforeningens virke indtil det kommende landsmøde.

Stk. 2: På landsmødet skal sagen behandles under et særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 3: Den udelukkede lokalafdeling har med indtil tre fremmødte repræsentanter lov til at forsvare sig på landsmødet.

Stk. 4: Afgørelsen på landsmødet skal ske med 2/3 flertal, og skal ske ved skriftlig afstemning.

Stk. 5: Hvis lokalafdelingen, der udelukkes, skylder landsforeningen penge, skal disse betales senest 4 uger efter landsmødet. Hvis dette ikke sker, kan hovedbestyrelsen sende sagen til inkasso.

§ 17 Tegning af foreningen Landsforeningen tegnes af landsformanden, økonomiudvalgsformanden og kassereren med hovedbestyrelsens bemyndigelse.

§ 17 a Forsikring Landsforeningen tegner gruppeulykkesforsikring for sine medlemmer på de mest fordelagtige betingelser. Forsikringen dækker ulykker under fiskeri samt ulykker til og fra fritidsfiskeri.

§ 18 Ophævelse Landsforeningen kan ikke ophæves, så længe 5 lokalforeninger ønsker den opretholdt.

Stk. 2: Desuden skal 2/3 af de fremmødte på et dertil indkaldt ekstraordinært landsmøde stemme for ophævelsen.

Stk. 3: I tilfælde af ophævelse skal kapital og midler anbringes i en eksisterende fond til fremme af fiskebestanden i danske farvande.

Således vedtaget d. 21.10.2000

Således vedtaget d. 18.10.2003 Således vedtaget d. 30.10.2004 Således vedtaget d. 28.10.2006 Således vedtaget d. 25.10.2008 Således vedtaget d. 31.10.2009 Således vedtaget d. 30.10.2010 Således vedtaget d. 29.10.2011 Således vedtaget d. 31.10.2015