Referater DAFF

Referat Dansk Amatørfiskeriforenings landsmøde,
 lørdag den 30. oktober 2021 kl. 10.00-15.00
Mødet afholdtes på Fjelsted Skov Hotel & Konference, Store Landevej 92, 5592 Ejby.
Landsmødet åbnedes af landsformand Jesper Simonsen. 
Fanen rulledes ud under kommando af landsformanden 
Fællessang en blev afsunget med flot volumen.
1.	Udpegning af to dirigenter
Eric Borup og Benny Willadsen blev valgt. Dirigenterne takkede for valget og konstatererede at landsmødet var lovlig indkaldt og beslutningsdygtigt.

2.	Udpegning af to stemmetællere
Thomas Holm Pedersen og Arthur Sørensen blev udpeget

3.	Udpegning af referent
Flemming Kjærulf blev udpeget

4.	Hovedbestyrelsens beretning
Landsformanden aflagde beretningen:

”Det har været et mærkeligt år med nedlukning af møder og socialt samvær. Det har ikke hjulpet mig til at komme ind i tingene og har heller ikke mødt de rigtige mennesker, men stor ros til resten af FU for deres hjælp med at få mig ind i stoffet. 
Der har været en del virtuelle møder og her til sidst også med fysisk fremmøde nu. 

Allerførst har vi fået ny redaktør: Rikke Bolander som startede i december sidste år. Rikke er kommet godt ind i foreningen og stoffet og jeg synes vi har fået nogle rigtig flotte blade i årets løb. Velkommen til Rikke!

Der afholdtes § 7 udvalgsmøde over nettet den 19. november. Det væsentligste punkt på dagsordenen var handlingsplan for fiskeplejen for 2021. Der blev lagt op til stort set en fortsættelse af de nuværende projekter.

Der blev afholdt møde i Saltvandsudvalget den 12. nov. På dagsorden var udsætningsarbejdet. Man lærer stadig meget om klækning og opdræt af pighvar.

Ib Ivar Dahl og Lasse Alkærsig deltog i møde med Danmarks Fiskeriforening om spøgelsesgarn. Der var enighed om at lave et projekt med udgangspunkt i Nissum Bredning, hvor man får afprøvet metoder og muligheder. Fra Overvågningsudvalget ved vi, at man vil se på om der kan anvendes penge fra EU's Hav- og Fiskeriudviklingsprogram (EHFF) hertil.

Jeg deltog 17. dec. I et møde om Lynetteholm. Det er et kæmpe projekt som løser to problemer samtidig. Al den jord der p.t. og senere graves op i København ved store byggerier, metro og tuneler bliver til den nye Lynetteholmen. Øen sikrer så også København mod stormflod. Et projekt der først er færdigt om 30 år.

Landsnæstformand Kaj Larsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltog den 4. december i et møde arrangeret af Danmarks Sportsfiskerforening med det formål at samle interesse for en projektansøgning til et meget stort projekt om livet ved vore kyster. Det er efterfølgende blevet til Projekt kysthjælper.

Der var møde i Skarvudvalget den 8. januar med henblik på at færdiggøre den ny forvaltningsplan for skarv. Jørgen Skytte Jeppesen fra Fritidsfiskerforbundet deltog på begge foreningers vegne. Jørgen gjorde en god indsats for vore synspunkter. Efterfølgende blev udsendt endeligt udkast til den ny skarvforvaltningsplan. Udkastet har ikke tilstrækkeligt fokus på en regulering af skarvbestanden. Derfor har alle fiskeriorganisationer undtagen Danmarks Sportsfiskerforbund valgt ikke at anbefale planen. I stedet har Danmarks Fiskeriforening PO, Foreningen for Skånsomt Fiskeri, Dansk fritidsfiskerforbund og DAFF skrevet til Miljøminister Lea Wermelin om vore ønsker til planen og hvorfor vi ikke kan støtte udkastet. DAFF har afgivet er skarpt høringssvar. Vi har endnu ikke set den endelige plan.

Frederik Svendsen deltog den 13. januar i et møde i Limfjordsrådet hvor der blev præsenteret en masteplan for forbedring af fjordens miljøtilstand. Limfjordsrådet er en sammenslutning af 18 kommuner der har opland eller vandløb der løber ud i Limfjorden. 

DAFF har fået en plads i "Den videnskabelig arbejdsgruppe for 2 % forsøgsfiskeri projekter" landssekretær Flemming Kjærulf deltog i det første møde den 2. februar. Arbejdsgruppen skal drøfte forskningstemaer til brug for tilladelser til undersøgelser, projekter m.v. i videnskabeligt, miljømæssigt eller fiskeplejemæssigt øjemed.

Der afholdtes det halvårlige møde med fiskerikontrollen den 17. februar som internet møde. Dette møde kom vidt omkring. Det blev oplyst, at der ligger lovovertrædelser bag 25 % af de anmeldelser som Fiskerikontrollen modtager. Derudover blev drøftet fiskeridødelighed fra det rekreative fiskeri.

Der er afholdt bestyrelsesmøde i Baltic Sea Advisory Counsil (BSAC) den 29. januar, og møde om EU's kommende fiskeripolitik den 9. februar. Landssekretær Flemming Kjærulf deltog i møderne.
DAFF har d. 5. marts afholdt møde med Dansk Fritidsfisker Forbund om Limfjordssammenslutningens udspil til regulering af fiskeriet i Limfjorden. Efterfølgende havde Dansk Amatørfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund et møde med Limfjordssammenslutningen den 1. september i Løgstør. Oplægget blev gennemgåret og diskuteret. Der blev opnået enighed om en lang række punkter og begge parter fik en bedre forståelse af baggrunden for parternes synspunkter.

Flemming Kjærulf deltog i BSAC møde 6. maj med EFCA (EU-Fiskerikontrolagenturet) og ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd). Angående ål har EFCA haft det som fokus siden 2019. Hovebekymringerne er fejlrapportering og ulovligt grej (manglende mærkning). Det rekreative fiskeri er nyt område for EFCA. Man har primært koncentreret sig om bag limit på Torsk.

DR Vores vejr bragte 15.april kl. 18.55 et indslag om forårets komme, hvor man tog med Frederik Svendsen på sildefiskeri på Limfjorden. Heldigvis var dr god fangst med ca. 200 sild så det blev et fint indslag.

Flemming Kjærulf deltog i møde i overvågningsudvalget 4. maj. Der var kritik fra erhvervet af den politiske aftale. Støtten går til skriveborde i byerne fremfor til vandkantsdanmark.

Lasse Alkærsig og Ib Ivar Dahl deltog i et møde om spøgelsesnet. Mødet havde 32 deltagere fra fiskeriets organisationer, myndigheder m.m. Der var tilslutning til en model, hvor fritidsfiskerne – og evt. sportsdykkere – kan hjælpe med at lokalisere nettene.

Alle erhvervs-og rekreative organisationer omkring fiskeriet i Limfjorden var inviteret til møde på DTU skaldyrscenteret torsdag d. 10. juni, for at drøfte hvorledes man kan opnå en bæredygtig hummerbestand. Kredsformand Frederik Svendsen deltog.

Limfjordsrådet inviterede til møde i Skive onsdag d. 16. juni for at diskutere de fælles udfordringer i Limfjorden med de der fisker og bruger fjorden. Kredsformand Frederik Svendsen deltog.

Flemming Kjærulf og jeg havde et møde med Foreningen for Skånsomt Fiskeri PO den 31. august i Gershøj. Mødet var kommet i stand i fortsættelse af et godt samarbejde omkring protesten mod udkastet til den ny skarvhandlingsplan. Der var enighed om sæler skarv og klapning m.m. Derimod var der ikke enighed om ønskerne til revision af lovgivningen om det rekreative fiskeri. Det er nok svært at få et godt samarbejde med FSK.

Der afholdes generalforsamling og bestyrelsesmøde i BSAC den 22. september. Landssekretær Flemming Kjærulf deltog på vegne af DFF og DAFF. Flemming Kjærulf blev genvalgt til bestyrelsen for BSAC.

Landsnæstformand Kaj Larsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltog i dialogmøde om fremtidens rekreative fiskeri 23. september hos Fiskeriministeriet. Lovgivningen om det rekreative fiskeri skal revideres. På hovedbestyrelsesmødet den 11. september udarbejdede Dansk Amatørfiskerforening en ønskeliste, som blev fremsendt til ministeriet og drøftet på dialogmødet.	

Jeg deltog den 27. september i en konference om Miljøtilstanden i de indre danske farvanden arrangeret af Kommunernes Internationale Miljøorganisation og Slagelse.
DAFF har afgivet en lang række høringssvar bl.a. til naturnationalparker, skarvforvaltningsplan, ændring af Sjællandsbekendtgørelsen, ændring af bekendtgørelse om fredninger ved Lolland Falster og ny bekendtgørelse om Nissum Fjord. Ændring af forordning om fiskerikontrol. Høringssvarene kan ses på hjemmesiden.

Jeg deltog i et møde i følgegruppen til lystfiskerstrategien tirsdag den 28. september 2021. Mødet afholdtes i Denmark Fishing Lodge i Assens. Det var et fornuftigt forløb uden angreb på fritidsfiskeriet.

Dette var kun en kort oplistning af årets aktiviteter. Alt det jeg har nævnt er meget mere udførligt beskrevet i bladet og på hjemmesiden.

Derudover har vi haft den kedelige oplevelse at Alleshave har meldt sig ud af DAFF. Heldigvis har de så meldt sig ind i DFF så de er stadig med til at bakke op om arbejdet for fritidsfiskeriets sag.

Sidst men ikke mindst lykkedes det efter næsten et års gentagne udsættelser at få et møde med miljøministeren. Det var et godt møde hvor mange emner blev vendt, ikke mindst skarv og sæl men også problemerne med miljøet i de kystnære områder. Vi havde et godt indtryk af at ministeren var lydhør overfor vore synspunkter. Mødet er udførligt omtalt i bladet så jeg skal ikke gå nærmere ind på det her.

Til sidst vil jeg takke alle både i foreningen og eksterne for det gode samarbejde. Jeg håber at vort motto om samarbejde frem for krig vil hjælpe os så vi kan sikre frie fiskevande med samme rettigheder for alle.

Jeg er stolt over at være jeres formand.

Ib Ivar Dahl Helnæs Spurgte om FSK var erhvervsfiskere. Landsformanden fortalte at det er både erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere.

Ib Ivar Dahl supplerede med at berette om Kystens Parlament som nu er afsluttet. Der arbejdes nu på en samlet afrapportering.

Niels Barslund, Ferskvandsfiskeriforeningen, supplerede med at der stadig er penge tilbage Lysterfiskerstrategien. Ca 20 mio. som næppe rækker til de mange ambitioner.

Erich Borup, Nibe roste DAFFs høringssvar til skarvforvaltningsplanen

Beretningen blev godkendt

5.	Foreningens regnskab – Kontingent – budget. Herunder regnskab for forlaget.
Landskassereren gennemgik det udsendte regnskab for 1/10-20 til 30/9-21
Niels Barslund bemærkede at DFF også var ramt af for høj egenkapital i forhold til tilskud fra Friluftsrådet
Regnskabet blev godkendt enstemmigt

Landskassereren fremlagde budget for 1/10-21 til 30/9-22 og redegjorde for pristalsreguleringen af kontingentet som forventes at blive mellem 4 og 5 kroner. 
Budgettet blev godkendt

Landskassereren fremlagde regnskab for forlaget
Regnskabet blev godkendt

6.	Beretninger fra udvalgene 
Projektudvalget:
Lasse Alkærsig havde meldt afbud. Jesper Simonsen fremlagde den udsendte beretning.
Ib Ivar Dahl bemærkede at finansieringen til Vesterhoved er på plads
Peter Knudsen bemærkede at pighvar er udsat i Romsø Bælt ikke i Kerteminde Fjord

PR udvalget
Jesper Simonsen aflagde den udsendte beretning
Benny Villadsen, Vejle fortalte om hvordan man i Vejle går til pressen.
Frederik Svendsen fortalte at lokal tv skal kontaktes to til tre dage før arrangementet.

Det fælles fiskeriudvalg:
Flemming Kjærulf fremlagde den udsendte beretning, herunder notater fra BSAC møder

Redaktionsudvalget
Flemming Kjærulf fremlagde den udsendte beretning
Erich Borup fortalte at han havde sporet en interesse for kalenderen fra nøglefiskere.
Ib Ivar Dahl fortalte at man i Levende Hav var gået over til et årsskrift og foreslog at det evt. kunne være med kalender
Vagn Gram foreslog at kalenderen laves udgiftsneutral v.h.a annoncer.
Der var forslag at kalenderen kunne være et indstik i bladet.
Frederik Svendsen oplyste sidste interesse var 200 stk. solgt til medlemmerne. 
Redaktionsudvalget arbejder videre hermed.

Medlemskontoret
Frederik Svendsen fremlagde den udsendte beretning.
Benny Villadsen fortalte at man satte hvervemateriale på vagere. Tilbød hjælp med ideer. Erich Borup fortalte at man bruger personlig kontakt. Man har en succesrate på 95 % af de kontaktede personer. Flemming Hørsted fortalte at man i Skødshoved uddeler materiale til ny tilflyttere i sommerhusområdet.

Økonomiudvalget
Fredrik Svendsen fremlagde den udsendte beretning
Der blev spurgt hvor langt egenkapitalen skal ned for at vi kan få fuldt tilskud fra Friluftsrådet. Landskasserer Erling Lund Jørgensen forklarede mekanismerne, som ikke kan udmøntes i et tal eller en %.
Jesper Simonsen opfordrede til lokale arrangementer. 
Det var forslag om reduceret startkontingent for ny medlemmer. Landsformanden fortalte, at emnet var på dagsorden for Hovebestyrelsesmødet umiddelbart efter landsmødet.

Forlaget Dansk Amatørfiskerforening
Fredrik Svendsen fremlagde den udsendte beretning
Flemming Hørsted foreslog, at der bruges en bog som julehilsen
Per Dencker forslog at ny nøglefiskere fik fritidsfisker bogen, som nøglefiskerne har fået tidligere. Forslaget går videre til Lasse Alkærsig.

Søsportens Sikkerhedsråd
Beretningen var ikke udsendt. Flemming Hørsted aflagde beretningen mundtligt.
Søsportens Sikkerhedsråd er flyttet til Korsør sammen med Søfartsstyrelsen. Det er besluttet at der ikke foretages tælling af brugere af redningsvest indtil videre. Sejl sikkert fortsætter med fokus på forankring af sikkerhed i klubberne. Ambassadører og instruktører fortsætter. Budgettet er på plads men på et lavere niveau. DAFF har heldigvis ikke haft nogen alvorlige hændelser. Skulle det ske, vil Søsportens Sikkerhedsråd bruge Søfartsstyrelsens havarigruppe til at undersøge hændelsen og lære af denne.
Kaj Larsen supplerede med at næste års kampagne vil fokusere på fritidsfiskere. 
Benny Villadsen gjorde opmærksom på, at Tryg Fonden også kan give rednigsmateriel. 
Arne Rusbjerg DFF, fortalte at DFF forsikring forudsætter at man bærer redningsvest. Frederik Svendsen bekræftede at DAFF har samme betingelse. 
Per Dencker Aalborg foreslog, at dette præciseres i bladet. Benny Villadsen gjorde opmærksom på at redningsstigen også er vigtig. Det hjælper ikke meget at man flyder med vesten, hvis man ikke kan komme op i båden igen

7.	Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag

Rikke Bolander fik et par minutter til at præsentere sig selv for Landsmødet

8.	Valg
På valg var:

a.	Landsformand
P.g.a. Kaj Poulsens bortgang blev Jesper Simonsen ekstraordinært valgt som landsformand for 1 år på landsmødet 2021. Jesper Simonsen blev genvalgt, nu for en toårig periode

b.	Landskasserer
Erling Lund Jørgensen var på valg og blev genvalgt

c.	Intern revisor
Bruno Jensen var på valg og blev genvalgt

d.	Revisor suppleant 
Benny Villadsen var på valg og blev genvalgt.

e.	Valg af eksterne revisor
Hovedbestyrelsen foreslår genvalg af PWC. Landskassereren nævnte at det er muligt at anvende to interne revisorer i stedet for en ekstern revisor. Hovedbestyrelsen ser nærmere på dette
PWC blev genvalgt

9.	Uddeling af Pokal og lommelærke
Pokaluddeling
Susanne Mühring formand for Nyborg Amatørfiskerforening blev tildelt pokalen for sit store arbejde med den ny forening og synlighed i lokalsamfundet.

Lommelærken gik til sidste års pokalmodtager Torben Larsen.
 
10.	Næste års landsmøde, fastsættelse af tid og sted.
Landsmødet skal finde sted i oktober måned. Hovedbestyrelsen foreslog lørdag den 29. oktober 2022, kl. 10.00 -16.00 på Fjelsted Skov Hotel & Konference. 
Forslaget blev godkendt

11.	Eventuelt
Der blev spurgt til begrænsninger for torskefiskeriet 
Flemming Kjærulf redegjorde for de ny begrænsninger i Vestlige Østersø vedrørende torsk og laks. Reglerne vil blive bragt i december nummeret af Danske Fritidsfiskere.
Landsformanden fremviste status for Facebook arbejde. Der var lidt kommentarer som blev noteret.
Erich Borup efterlyste at vi kommer højere op på google søgning. 
Benny Willadsen. Efterlyste fælles regler for hummerfiskeri i hele landet. Frederik Svendsen er med i følgegruppen om de ny regler for hummerfiskeri og kunne bekræfte at fælles regler er højt på listen.
Frederik Svendsen bad lokalforeningerne overveje om velkomstpakken fra hovedforeningen skal genindføres.
Der blev spurgt til om der var fare for fredning af blankål. Flemming Kjærulf oplyste at der ikke er nogen planer p.t. men at der er mange der presser på for fredning af ål. 
Benny Villadsen anbefalede den svenske film Uppdrag Granskning om den sidste ål. Udsendelsen ligger på DAFFs hjemmeside

12.	Afslutning af landsmødet
Landsformanden takkede dirigenterne og forsamlingen for en godt ledelse af mødet.
Fanen rulledes ind under kommando af landsformanden 

Referent Flemming Kjærulf


Dirigenter …………………………………        ………………………………….
             Erich Borup               Benny Villadsen


Referat af Dansk Amatørfiskeriforenings landsmøde,
 lørdag den 31. oktober 2020 
Mødet afholdtes på Fjelsted Skov Hotel & Konference, Store Landevej 92, 5592 Ejby.
Landsmødes åbnedes af konstitueret landsformand Ib Ivar Dahl, som indledte med et minuts stilhed for tidligere landsformand Kaj Poulsen.
Fanen blev rullet ud af Kurt Asmussen under kommando af konst. landsformand Ib Ivar Dahl
Fællessang blev ikke sunget i år p.g.a. COVID 19 situationen.
1.	Udpegning af to dirigenter
Erich Borup og Benny Villadsen blev udpeget.
Dirigenterne gjorde opmærksom på at der er mødt flere en vedtægterne giver mulighed for. Man var blevet oplyst om at dette var en praksis som havde været anvendt i flere år. Dirigenterne opfordrede til at det fremover sikres at vedtægterne overholdes og at dette meldes ud i bladet og ved indkaldelsen til Landsmødet, alternativt at gæster placeres separat i lokalet.

2.	Udpegning af to stemmetællere
Arthur Sørensen og Ingvardt Andresen blev udpeget

3.	Udpegning af referent
Flemming Kjærulf blev udpeget

4.	Hovedbestyrelsens beretning
Ib Ivar Dahl aflagde følgende beretning på HBs vegne:
Det var med sorg og stor ydmyghed, jeg overtog formandsposten efter Kaj Poulsens død i januar. Det var min pligt som landsnæstformand, og det betød at jeg overtog en væsentlig del af de tillidsposter i vores forening, som Kaj havde haft. Det blev besluttet på FU møde den 6. januar, at jeg skulle efterfølge Kaj i §7 udvalget, Følgegruppen for det rekreative fiskeri, Friluftsrådet og Redaktionsudvalget. I forvejen sad jeg i PR udvalget. I min opgave som landsnæstformand var det en del af arbejdet, at jeg skulle forestå kontakten til medlemmerne.
Jeg har forsøgt at varetage opgaverne således:
I Februar var jeg til fyraftensmøde i Friluftsrådet sammen med Bjarne Nielsen. Efter aftale med Bjarne, som bor på Sjælland har han af praktiske grunde på bedste måde varetaget opgaven siden. Det er vigtigt arbejde, blandt andet fordi rådet hvert år tildeler vores forening et pænt tilskud. Det har vi fået, som det vil fremgå af kassererens beretning.
§7 udvalget har pga. corona udskudt møder, men et nyt digitalt møde er aftalt til den 19. november. 
I løbet af det tidlige forår afholdt jeg nogle møder, dels direkte, dels pr telefon med lokalformænd i Nibe, på Bornholm, i Fåborg, Nyborg og i Årø Sund (Småbådsklub) om Kystens Parlament, et projekt hvor Landsforeningen Levende Havs kutter M/S Anton skulle besøge havnene for at formidle FN´s verdensmål 14, Livet i havet.
Så kom corona, og aktiviteterne måtte aflyses. Jeg kan oplyse, at Levende Hav´s bestyrelse er opsat på at gennemføre projektet i 2021. En sejlplan er endnu ikke fastlagt, men det bliver den.
Følgegruppen for det rekreative fiskeri blandt andet om et Assens – projektet vedrørende et center for kyst og lystfiskeri, har som følge af corona afholdt et digitalt møde. Jeg kunne ikke deltage i selve mødet, men indsendte Helnæs Bugt Fiskeriforenings forslag til oprettelse af en Naturpark Helnæs Bugt. Dette er nu forelagt Assens og Fåborg Midtfyns kommuner, som vil arbejde videre med projektet.
Både PR udvalget og Redaktionsudvalget har afholdt flere møder i løbet af året. Dels i Vejle i lokalforeningens lokaler der, dels i Nibe og på vores trykkeri, Rabøl, som trykker vores blad. Jeg skal ikke lægge skjul på, at disse møder har handlet ganske meget om foreningens problematiske forhold til vores face-book gruppe, Danske fritidsfiskere, Hjemmesiden og bladet af samme navn. Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget har været enige i syn på løsningen af disse opgaver, som blev varetaget dels af Facebook administrator, Jørgen Junker, dels af vores redaktør Carsten Andersen. Referater og kopier af brevveksling mellem parterne er rundsendt til alle kreds- og lokalformænd til orientering. Et grundigt referat af dette forløb hører ind under Bladudvalget ved Flemming Kjærulf. I min formandsberetning skal jeg blot konstatere, at Forretningsudvalget er i gang med at tage initiativer til, at genoprette facbookgruppen: Dansk Amatørfiskerforening med undertitel Danske Fritidsfiskere. Der arbejdes på at finde en ny redaktør og i mellemtiden varetages redaktion af hjemmesiden og udgivelse af det næste blad af Bladudvalget i samarbejde med trykkeriet Rabøl.
Af de udadvendte opgaver har jeg deltaget i et møde i Kolding i februar med miljøminister Lea Vermelin før corona situationen og i Fåborg med fiskeriminister Mogens Jensen her i sommer. På begge møder forelagde vi vore ønsker om et stop for muslingefiskeri i Natura 2000 områder og kortlægning af biogene rev af blåmuslinger i samme områder. Det er allerede påkrævet ved direktiver fra EU, men ikke implementeret i Danmark. For fiskeriministeren fremlagde vi desuden vores ønsker om oprettelse af en bierhvervsfiskerordning udformet med direkte henblik på fritidsfiskere.
Begge ministre modtog vore synspunkter positivt. Fiskeriministeren meddelte kort efter, at muslingefiskeri er indstillet i Natura 2000 områder i Lillebælt og ved Endelave. Vi er indstillet på at arbejde videre med begge emner.
På det seneste, her i oktober, har jeg deltaget i et møde med Danmarks Fiskeriforening på deres kontor i Taulov om oprydning af spøgelsesgarn i danske farvande, specielt i Nissum Bredning. Fra vores forening deltog jeg sammen med Lasse Alkærsig, vores formand for Projektudvalget. Arne Rusbjerg fra Dansk Fritidsfiskerforbund var også indbudt, men måtte melde afbud på grund af mistanke om covid19. Det var et meget positivt møde, hvor vi var enige om at arbejde sammen om oprydningen. Der er indkaldt til et yderligere møde i ministeriet den 30. oktober, hvor Lasse vil deltage på vore vegne. I skrivende stund har jeg ikke referat fra dette møde, men jeg er sikker på, at Lasse vil fremlægge noget om det i Projektudvalgets beretning.
Et er dog så godt som sikkert: I vil alle sammen blive orienteret og måske inddraget i det fremtidige arbejde med oprydning af spøgelsesgarn i vore farvande.
Af andre opgaver har vi været medunderskrivere som forening i en henvendelse til fiskeriministeren om muslingefiskeri i Århus Bugt, og en henvendelse til miljøministeren fra Fjordgruppen om Limfjordens tilstand og fremtid.
Som afsluttende bemærkning vil jeg gerne rette en tak til Erling, Frederik og Flemming for god støtte i arbejdet som formand. Det fremgår jo af dagsorden, at jeg ikke genopstiller som landsnæstformand og heller ikke stiller op som formand for vores gode forening. 
Dog har jeg anmodet forretningsudvalget, og jeg gentager det her på landsmødet, at jeg gerne vil fortsætte arbejdet med specielt disse emner: Muslingeproblematik, Bierhvervsfiskerordning og Spøgelsesgarn som nyt medlem af Projektudvalget. 
Jeg er lige fyldt 78. Jeg fortsætter en tid endnu som lokalformand for Helnæs Bugts Fiskeriforening, det er dog rettidig omhu, at lade mine poster i hovedforeningen besætte af friske kræfter. Held og lykke med arbejdet.

Kurt Asmussen, kreds 5 spurgte til materiale der er sendt til redaktionen til næste blad. Fungerende bladudvalgsformand Flemming Kjærulf svarede at materiale der en sendt til redaktionen efter Carsten Andersens fratræden ikke er kommet frem og man bedes derfor genfremsende det til Flemming Kjærulf.
Lasse Alkærsig, kreds 4 foreslog at HB i det kommende år ser på, at vedtægterne giver mulighed for at afholder landsmødet elektronisk i ekstraordinære tilfælde som denne Corona situation.
Beretningen godkendt

5.	Foreningens regnskab – Kontingent – budget. Herunder regnskab for forlaget.
Erling Lund Jørgensen fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger. 
Erling Lund Jørgensen fremlagde kontingentberegningen jf. vedtægterne. 
Orla Olsen, Holbæk mente at kontingentet burde nedsættes og pengene udbetales til lokalforeningerne, således at overskuddet bliver mindre. Dirigenterne gjorde opmærksom på at kontingent fastsættelsen er vedtægtsbestemt og derfor kræver en vedtægtsændring. 
Orla Olsen efterlyste ligeledes at der iværksættes hvervetiltag fra hovedforeningen. 
Erling Lund Jørgensen fremlagde budgettet. 
Orla Olsen spurgte til annoncer. Frederik Svendsenforklarede at det er del af betalingen til trykkeriet. 
Leif Henriksen, Gershøj spurgte til Venø. Erling Lund Jørgensen svarede at det kun er en formel post fra vort tidligere medejerskab. 
Villy Jørgensen, Faaborg spurgte til den kollektive livsforsikring. Frederik Svendsen besvarede det. Flere foreslog at der gøres opmærksom på forsikringen således at de pårørende er bekendt med betingelser og anmeldelse f. eks i bladet. Forsikringsbetingelserne sendes ud til lokalforeningerne med referatet fra Landsmødet.
Budgettet blev godkendt.

Erling Lund Jørgensen fremlagde regnskabet for forlaget. Som blev godkendt uden bemærkninger

6.	Beretninger fra udvalgene 
Projektudvalget
Lasse Alkærsig gennemgik hovedpunkterne i det udsendte
Desuden refereredes møde i Taulov med DFPO om spøgelsesgarn og møde med miljø- og fødevareministeriet om spøgelsesgarn Der er enighed at der skal findes midler til at rydde op dels i Nissum bredning som pilotprojekt og herefter forhåbentlig andre steder i landet. DFPO og fritidsfiskerorganisationerne skal indsende overslag over de forventede omkostninger. 
Erich Borup, Nibe efterlyste handlingsplan for skrubber. Lasse Alkærsig lovede at tage det med på saltvandsudvalgsmødet. 
Benny Villadsen, Vejle fortalte at der er et projekt i gang i Vejle Fjord til 25 mio. kr. 
Finn Frandsen fra Dansk Fritidsfiskerforbund fortalte om Skrubbeopdræt på Venø. Det er de lokale som indsamler moderfisk og senere deltager i udsætning og DTU Aqua foretager mærkning og monitorering. 
Leif Henriksen opfordrede på vegne af DTU Aqua til at komme med forslag til ny projekter. Der er ifølge Leif Henriksen penge til flere projekter
Eggert Falck, Ebeltoft fortalte om Ebeltofts skrubbe klækkeri. Man kan opdrætte ca. 3-5.000 stk. 
Orla Olsen spurte til lovligheden at bjerge spøgelsesgarn FS svarede med henvisning til bladets oktober nummer hvor Fiskerikontrollens svar herom er refereret.

Forlaget 
Frederik Svendsen henviste til det udsendte. Der var igen bemærkninger

Medlemskontoret
Orla Olsen spurgte til posterne i den udsendte bladliste. Frederik Svendsen og Erling Lund Jørgensen forklarede om baggrunden for opstillingen. Flemming Kjærulf forklarede at listen alene er udsendt for at opgøre hvor mange delegerede den enkelte forening kan møde med.

PR udvalget
Ingen bemærkninger


Det fælles fiskeriudvalg
Flemming Kjærulf henviste til den udsendte beretning. Bjarne Nielsen fortalte om ålehandlingsplanen og koordinatorarbejdet. Flemming Kjærulf fortalte at DTU Aqua havde fået en bevilling på 400.000 kr. til udsætning af ål i saltvand. 

Friluftsrådet
Bjarne Nielsen fortalte, at der havde været en corona reduceret generalforsamling. Kirsten Skovsby fra DJ er kommet ind og er en god fortaler for vores sag. 
Vedr. Havmiljøplan har derikke været møder. 
Benny Villadsen spurgte til at blive høringsberettiget på klapninger. Flemming Kjærulf fortalte at det vil blive taget op på et kommende møde med miljøministeren. 
Kurt Asmussen spurgte til torsk og berettede om vandråd.

Søsportens sikkerhedsråd
Flemming Hørsted havde meldt afbud. Der blev henvist til det udsendte

7.	Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag. 


8.	Valg - På valg var:

a.	Landsformand
På grund af Kaj Poulsens bortgang skulle der ekstraordinært vælges landsformand for 1 år. 
Jesper Simonsen Gershøj præsenterede sig og blev valgt. 

b.	Landsnæstformand
Ib Ivar Dahl var på valg og modtog ikke genvalg
Kaj Larsen, Ebeltoft præsenterede sig og blev valgt.

c.	Økonomiansvarlig
Frederik Svendsen var på valg og blev genvalgt

d.	Landssekretær
Flemming Kjærulf var på valg blev genvalgt

e.	Interne revisorer
Bruno Jensen var på valg og blev genvalgt med dispensation fra vedtægternes bestemmelse om at de valgte skal være til stede på grund af den herskende covid 19. situation.

f.	Revisor suppleant 
Benny Villadsen var på valg og blev genvalgt

g.	Valg af eksterne revisor
PWC blev genvalgt

9.	Uddeling af Pokal og lommelærke
Pokalen tilfaldt Torben Larsen, Bornholm for hans store arbejde for lokalforeningen bl. a. med pighvar projektet og DAFFs deltagelse på landsmødet.
Lommelærken gik til sidste års pokalmodtager Henning Fredberg.
 
10.	Næste års landsmøde, fastsættelse af tid og sted.
Landsmødet skal finde sted i oktober måned. 
lørdag den 30. oktober 2021, kl. 10.00 -16.00 på Fjelsted Skov Hotel & Konference. 

11.	Eventuelt
Finn Frandsen hilste fra Arne Rusbjerg og roste det gode samarbejde mellem foreningerne. FF Fortalte at området fra Randers Fjord til Limfjorden er et område der er i dårlig økologisk tilstand. Finn Frandsen fremførte, at det skyldes det ny renseanlæg i Hadsund. Man har foreslået at det skal ledes ud udenfor natura 2000 og Ramsar området. Det vil sige ca. 8 km ud i Kattegat. Finn Frandsen opfordrede til at de to foreninger står sammen om dette ønske. Emnet tages op i saltvandsvandsudvalget. 
Leif Henriksen efterlyste ideer til projekter i samarbejde med DTU Aqua. Ib Ivar Dahl kom forslag om at kortlægge muslingebanker i lokalområder. Der blev nævnt: faktiske kvælstofudledninger, Kurt Asmussen foreslog: klapning, miljøet i Lillebælt, udledninger fra generationsforureninger, biodiversitet i det kystnære miljø.
Bjarne Nielsen fortalte om konsekvenserne at en stor oliefourening ved Gedser og efterfølgende bekæmpelse. 
Erich Borup opfordrede til at der i bladet bringes noget om hvad en nøglefisker er og opfordringer til at respektere nøglefiskernes pladser.

Dirigenterne takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til Ib Ivar Dahl

12.	Ib Ivar Dahl afsluttede landsmødet med en tak til dirigenterne medlemmerne og gæsterne. Fanen blev rullet ind under kommando af Ib Ivar Dahl.
Referat af Dansk Amatørfiskeriforenings landsmøde,
 lørdag den 26. oktober 2019


Mødet afholdtes på:
 BEST WESTERN KRYB I LY, Kolding Landevej 160, 7000 Fredericia.
Landsmødes åbnedes af landsformand Kaj Poulsen og fanen rulledes ud under kommando af landsformanden.
Fællessangen blev afsunget med Lasse Alkærsig som forsanger
1.	Udpegning af to dirigenter
Eric Borup og Benny Villadsen blev udpeget.
Dirigenterne erklærede landsmødet for lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt og overtog ledelsen af landsmødet

2.	Udpegning af to stemmetællere
Ingvard Andreasen og Jørgen Junker blev udpeget

3.	Udpegning af referent
Flemming Kjærulf blev udpeget.

4.	Hovedbestyrelsens beretning
Kaj Poulsen aflagde Hovedbestyrelsens beretning.
Kaj bød velkommen til alle, og særligt velkommen til vore gæster:
Arne Rusbjerg fra Dansk Fritidsfiskerforbund.
Niels Barslund fra Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Æresmedlem Henning Nielsen og fotograf Viola Nielsen. 
Kaj takkede for det gode fremmøde vedforeningens 40 års jubilæum.

I februar tiltrådte vor ny redaktør Carsten Andersen. Han er kommet rigtigt godt i gang og Hovedbestyrelsen synes, at vi har fået et rigtig flot blad. Vi håber at I vil bakke op om det og komme med input til Carsten.

Carsten har også overtaget ansvaret for hjemmesiden og fornyet den. http://danskefritidsfiskere.dk/. Samtidig har Carsten sammen med Jørgen Junker taget hånd om at få vor Facebook gruppe i god gænge.

Der har været møde i Overvågningsudvalget for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet hvor Kaj er kommet med et forslag om at give støtte til de havdambrug som har vist at de kan overholde reglerne, så de kan komme på land.

Der har været lidt stille om § 7 udvalget fordi fiskeripolitisk kontor er flyttet, først til - og siden fra udenrigsministeriet. 
I september havde vi dog et møde om handlingsplan for fiskeplejen 2020-22. Vi fremførte at der skulle flere penge til det maritime område og at vi ikke kan fortsætte med at give 25 % af fiskeplejemidlerne til kommunernes vandløbsgenopretning.

Sammen med Fritidsfiskerforbundet mødes vi halvårligt med Danmarks Sportsfiskerforbund. Vi er naturligvis ikke enige om alt, men vi har også mange fælles mål om vore vande og fiskebestande. Vi koordinerer også høringssvar når det er muligt. Det giver større gennemslagskraft når fælles synspunkter kommer fra flere sider.

Sportsfiskerforbundet hjælper gerne med at skaffe reguleringstilladelser til skarv. 

Friluftsrådet og Danmarks Radio har igangsat et projekt ”under overfladen” hvor vi har deltaget. Projektet er i øjeblikket under revurdering og Kaj var netop i torsdags til møde herom. Danmarks Radio har ”Natur år” i 2020 og de vil gerne have os med omkring vandet. Man var meget imponeret over vores film og bog.

Vedr. Natura 2000 kommer der flere fredninger af stenrev og boblerev. Det bakker vi naturligvis op om.

Møderne med fiskerikontrollen har ligget stille, da mødet i foråret blev aflyst. Der er nyt møde d. 30. oktober. Alle er velkomne til at deltage. Mødeindkaldelser udsendes til kredsformændene.

Det står skidt til med torsken i den østlige Østersø. Derfor er kvoterne sat til nær nul og der er lukket helt for rekreativt fiskeri. I den vestlige Østersø er bestanden egentlig i bedring, men da man har ændret beregningsmetoderne er kvoterne alligevel sat ned og det rekreative fiskeri er sat ned fra 7 til 5 torsk pr dag (og kun 2 i februar og marts). Vi har bakket op om dette, da det rekreative fiskeri står for 30 % af torskefangsterne i Østersøen.

Handlingsplanen for det rekreative fiskeri og turisme mundede ud i, at der blev givet 22 mio. kr. til et center for kyst- og lystfiskeri ved Assens. Vor landsnæstformand Ib Ivar Dahl følger dette tæt og har en god dialog med Assens kommune. Det er vigtigt at den gamle kystfiskerkultur også bliver en del af centeret.

Vore lokalforeninger er rigtig gode til at få lokale projekter i gang. Som eksempler nævnte Kaj, at både Horsens og Vejle samarbejder med Sportsfiskerforbundet og kommunerne om genopretning af muslingebanker, stenrev og ålegræs. Det er godt gået af både de nævnte og de mange andre rundt om i landet der arbejder med projekter.

Landssekretæren og landsformanden deltog i Dansk Fritidsfiskerforbunds årsmøde. Kaj takkede Arne Rusbjerg for invitationen og for et hyggeligt og interessant møde.

Samarbejdet med Friluftsrådet forløber godt. Kaj deltog i rådets strategi seminar i Faaborg, hvor der deltog ca. 100 mennesker.

Friluftsrådets formand gennem 16 år: Lars Mortensen blev afløst af Niels-Christian Levin Hansen fra Damarks Idrætsforbund. Friluftsrådets ny pulje er benyttet af mange af vore lokalforeninger. 

Redaktør Carsten Andersen og landsformanden deltog i ”Sejl Sikkert” møde i Odense d. 5. maj som observatører. Man var meget begejstrede for vor beslutning om aldrig at bringe billeder af folk til søs uden redningsvest. Der blev kvitteret med en stor annonce i bladet.

Landsformanden afsluttede med en tak til biologerne i DTU Aqua, til vore nøglefiskere, som gør en stor indsats for at afsløre livet til havs, i vore fjorde, søer og vandløb og endelig var der tak til vore lokalforeninger med masser af ildsjæle, der giver hænder med, når der skal gøres et stykke frivilligt arbejde, det gælder bl.a. ved åleudsætninger og når der afvikles andre ting til gavn for DAFF. 

Kaj havde dog igen i år et hjertesuk: Meld jer under fanerne når der skal holdes ”fisker for en dag” og ”klap en fisk” eller skoleundervisning. Det er både dyrt og tidskrævende når folk fra Jylland skal tage til Sjælland for at løfte opgaverne. Foreningens fremtid ligger i at få de unge med.

Derefter åbnede dirigenterne for debat af beretningen:
Lasse Alkærsig fortalte, at man havde fået midler til indretning af formands og kasserer kontor fra Friluftsrådets lokalforeningspulje. Lasse anbefalede at man sammen med sportsfiskerne arbejdede for tilladelser til regulering af sæl i havet.

Niels Barslund fra Ferskvandfiskeriforeningen fortalte, at man havde skudt fem sæler i Karup å.

Kurt Asmussen berettede at man i Brede ådal havde skudt 80 skarv Generelt er det lettere at få tilladelse til at regulere skarv i og ved å mundinger. Beretningen blev godkendt

5.	Foreningens regnskab – Kontingent – budget
Erling Lund Jørgensen gennemgik regnskaberne for hovedforeningen, samt budget. 
Lasse Alkærsig spurgte om revisorerne havde kritiske bemærkninger. Det blev oplyst, at der ikke er forbehold i revisionspåtegningen - en såkaldt blank påtegning.
Regnskab og budget blev godkendt.

Frederik Svendsen foreslog, at kontingentet fra direkte medlemmer sættes ned til gennemsnitsprisen for lokalforeningerne. Det gav anledning til debat. Det blev sluttelig vedtaget, at sætte det direkte kontingent til 300,- kr. i en forsøgsperiode på et år. Ib Ivar Dahl foreslog at foreninger kunne blive kollektivt medlem uden medlemsrettigheder for egne medlemmer. Hovedbestyrelsen arbejder videre med en konkret formulering. Kontingentet blev herefter vedtaget med de faldne bemærkninger.

Erling fremlagde regnskab for forlaget, som blev godkendt


6.	Beretning fra udvalgene
Hvor intet yderligere er tilføjet henvises til de udsendte beretninger.

Frederik Svendsen aflagde økonomiudvalgets beretning.

Jørgen Junker aflagde redaktionsudvalgets beretning.

Frederik Svendsen aflagde medlemskontorets beretning. Frederik opfordrede til at kommunikationen omkring ny medlemmer skal være bedre. Fredrik vil gerne have besked når medlemmer der kommer fra hjemmesiden bliver medlem i lokalforeningen, eller hvis de af en eller anden grund ikke bliver til medlemmer.

Lasse Alkærsig aflagde projektudvalgets beretning
Lasse understregede at det er vigtigt at projektudvalget får besked, når der er nogen der henvender sig for at lave projekter sammen med DAFF.
Ib Ivar Dahl fortalte, at det er påvist at DAFFs ophjælpning af en muslingebestand i Nørre Fjord, har givet et højere iltindhold i Nørre Fjord end i resten af Lillebælt, som er hårdt ramt af iltsvind.
Ib forespurgte om der var stemning for en fælles båd til arrangementer. Det korte svar var nej.

Flemming Kjærulf fremlagde rapport fra det fælles fiskeriudvalg.

Flemming Hørsted aflagde rapport fra Søsportens sikkerhedsråd og takkede på vegne af ”Sejl Sikkert” for alle de ambassadører fra de to foreninger der har deltaget. Flemming opfordrede samtidig til at melde sig som ambassadør, ligesom han opfordrede til at man benytter sig af muligheden for at få en instruktør ud i foreningen og fortælle om organisationen. Endelig opfordrede Flemming til at man efterser sine redningsveste. Flemming fortalt om Sejl Sikkert appen, som gør det meget enkelt at sende et nødopkald til 112, hvor alarmcentralen straks får den telefonens position op på skærmen. Flemming oplyste at deri år er 16 druknede, heraf to fritidsfiskere indenfor en uge og fra samme havn, og oplyste samtidig at langt flere drukner i havnene end på åbent vand. Flemming fortalte at det at sejle ud med andres børn kræver en skriftligt tilladelse fra barnets værge.
Flemming beder os takke alle DAFFs medlemmer for den store opbakning og gode behandling han har modtaget under hans sygdom.

Bjarne Nielsen aflagde rapport om åleudsætninger og fra Friluftsrådet. Der blev spurgt til om man kunne gøre noget for at få ål til lokalområdet. Bjarne svarede at ålene fordeles efter en fordelingsnøgle som DTU Aqua har udarbejdet. Det er der ingen mulighed for at påvirke.

Redaktør Carsten Andersen berettede om sin første tid som redaktør opfordrede til, at alle henvender sig med historier og understregede at han gerne kommer ud. Eggert spurgte om der er reklamer på hjemmesiden, Frederik Svendsen fortalte at det er en HB beslutning at der ikke er reklamer på hjemmesiden.

7.	Indkomne forslag
Dirigenterne Konstaterede at der ikke var indkommet forslag. Punkt 7 udgik dermed

8.	Valg
På valg var:

a.	Landsformand
Kaj Poulsen som blev genvalgt

b.	Landskasserer
Erling Lund Jørgensen som blev genvalgt 

c.	Interne revisorer
Erling Rasmussen er udtrådt af foreningen. HB foreslog Bruno Jensen som blev valgt for et år.

d.	Revisor suppleant 
Bruno Jensen er på valg men blev valgt til revisor. Benny Villadsen blev valgt til ny revisorsuppleant

e.	Valg af eksterne revisor
Hovedbestyrelsen foreslog genvalg af PWC, hvilket blev vedtaget

9.	Uddeling af Pokal og lommelærke
Pokalen gik til Henning Fredberg for hans store indsats i muslingeprojektet, for lokalforeningen og for DAFF
Lommelærken gik til sidste års pokalmodtager Erling Lund Jørgensen.
 
10.	Næste års landsmøde, fastsættelse af tid og sted.
Landsmødet skal finde sted i oktober måned. Hovedbestyrelsen foreslog lørdag den 31. oktober 2020, kl. 10.00 -15.00 på Fjeldsted Skovkro, hvilket blev vedtaget.

11.	Eventuelt
Ib Ivar Dahl fortalte om Levende Hav og Kystens Parlament. Der kom tilsagn fra Nordøstfyn om at være vært i Kerteminde (med forbehold for bestyrelsens godkendelse). Ib fortalte at værterne får ca. 20.000 kr. til opstilling PR m.m.

Der blev efterlyst oplysninger om forsikringens vilkår let tilgængeligt i bladet og på hjemmesiden. 

Kurt Asmussen tilbød at afholde motorkursus hos de lokale foreninger der måtte ønske det.

Der blev spurgt hvorvidt ålelukkeperioden er vedtaget. Det blev forklaret, at den er i høring, men det vil givetvis blive besluttet til at frede ålen fra 1. dec. til 1. marts. DAFF vil indgive høringssvar da vi ikke mener at et ruseforbud er det rigtige. Arne Rusberg oplyste at DFF har samme holdning og vil indgive et tilsvarende høringssvar

12.	Afslutning af landsmødet
Formanden takkede dirigenterne for vel udført arbejde, og takkede alle delegerede og gæster for fremmøde.

Fanen rulledes ind under kommando af landsformanden.

Referent
______________________
Flemming Kjærulf

Dirigenter: 
________________	_______	______________________
Erich Borup  		Benny Villadsen