Det Sker

Det sker april 2021

Møde med Fiskerikontrollen 17/2 2021
Møderne med Fiskerikontrollen har ikke været afholdt i 2020 pga. Corona situationen. Dette møde kom vidt omkring. Det blev oplyst, at der ligger lovovertrædelser bag 25 % af de anmeldelser som Fiskerikontrollen modtager. Derudover blev drøftet fiskeridødelighed fra det rekreative fiskeri. Nøglefiskerrapporten blev drøftet. DAFF spurgte til ringgarn, kinatejner og erhvervsfiskeri med ålekroge ved Bornholm. Referatet af mødet kan findes på DAFFs hjemmeside
BSAC møder

Der er afholdt bestyrelsesmøde i Baltic Sea Advisory Counsil (BSAC) den 29. januar, og møde om EU's kommende fiskeripolitik den 9. februar. Landssekretær Flemming Kjærulf deltog i møderne. Mødereferater på engelsk kan ses på BSACs hjemmeside,
http://www.bsac.dk/getattachment/Meetings/BSAC-meetings/Future-Common-Fisheries-Policy-Session-3/BSACCFPSession309022021final-REPORTfinal.pdf.aspx?lang=en-GB

Sjællandsbekendtgørelsen revideres 
På trods af, at det tog tre år at udarbejde Sjællandsbekendtgørelsen, har det vist sig, at der har indsneget sig et par fejl i kortbilagene og omkring visse redskaber lokalt. Derfor revideres bekendtgørelsen, og skal ud i høring igen. Fødevareministeriet fastslår, at der ikke sker andre ændringer end de fejl der har vist sig.

Vejafvanding med fangst af mikroplast.
I sidste nummer af Danske Fritidsfiskere omtalte vi problemerne med bl.a. mikroplast fra vejvand i vandmiljøet. Ifølge Miljøstyrelsen udgør mikroplast fra kosmetiske produkter ca. 0,1 pct. af de samlede udslip, mens mikroplast fra bilernes dæk udgør ca. 60 pct. eller 600 gange så meget som udledningen fra al kosmetik i Danmark. Det vil Vejdirektoratet og forskere fra Aalborg Universitet nu gøre noget ved. Derfor har man som et forskningsprojekt opsat to regnvandsbassiner til at rense vandet fra motorvejen på rastepladsen Kalbygård Skov og har desuden monteret særlige filtre, som fjerner stort set alt den mikroplast, der ender i regnvandet fra motorvejen. Det skriver Jyllandsposten den 13. marts 2021.

Møde om regulering i Limfjorden
DAFF har d. 5. marts afholdt møde med Dansk Fritidsfisker Forbund om Limfjordssammenslutningens udspil til regulering af fiskeriet i Limfjorden. Næste skridt er nu at mødes med Limfjordssammenslutningen for at se om vi kan finde frem til et fælles udspil.

Danmarks Fiskeriforening og Danamarks Naturfredningsforening sammen om fredning af havområder
EU's biodiversitetsstrategi fastsætter at 10 % af EU's søterritorium skal udlægges om uberørt hav. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Fiskeriforening er gået sammen om et fælles forslag til områder for at opfylde dette. De udpegede områder dækker mange forskellige dybder fra det helt kystnære og lavvandede ud fra Vadehavet, som i dag har status som UNESCO verdensarv, og helt ned til 505 meters dybde i toppen af Skagerrak. Udspillet omfatter ikke de indre danske farvande. Aftalens områder er udpeget, så både lavvandsområder og dybere områder med forskellige havnatur-typer er dækket. En del af områderne er allerede udpeget som Natura 2000-havområde på grund marsvin og en række sandbanker og rev. 
Møde med miljøminister

DAFF har aftalt møde med miljøminister Lea Wermelin den 9. april såfremt Corona restriktionerne tillader det. Landsformand og Landssekretær deltager.

Høringssvar til lovforslag om naturnationalparker
DAFF har indsendt høringssvar til forslaget om naturnationalparker. Høringssvaret kan ses på DAFFs hjemmeside

Udkast til Ny Skarvforvaltningsplan
Der er udsendt endeligt udkast til den ny skarvforvaltningsplan. Udkastet har ikke tilstrækkeligt fokus på en regulering af skarvbestanden. Derfor har alle fiskeriorganisationer undtagen Danmarks Sportsfiskerforbund valgt ikke at anbefale planen. I stedet har Danmarks Fiskeriforening PO, Foreningen for Skånsomt Fiskeri, Dansk fritidsfiskerforbund og DAFF skrevet til Miljøminister Lea Wermelin om vore ønsker til planen og hvorfor vi ikke kan støtte udkastet.