Det Sker

Det sker i november

§7 udvalgets medlemmer var inviteret til dialogmøde om fremtidens rekreative fiskeri hos Fødevareministeriets Fiskerikontor den 23. september. Landsnæstformand Kaj Larsen og landsekretær Flemming Kjærulf deltog. Mødet var en forberedelse til revision af bekendtgørelsen om det rekreative fiskeri. DAFF have indsendt en række forslag udarbejdet af hovedbestyrelsen. Disse forslag vil indgå i det fremtidige arbejde. På mødet foreslog DAFF at der nedsættets en arbejdsgrupper til at definere fritidsfiskernes redskaber. Dette arbejde vil blive sat i gang snarest.
Nøglefiskermødet blev endelig afholdt den 16.oktober efter at have været udskudt flere gange på grund af Corona. Den nye marin fiskeplejekonsulent Mette Schiønning præsenterede sig. Nøglefiskerrapporten for 2017-19 blev gennemgået (er omtalt i december nummeret 2020). Der blev drøftet forskellige praktiske forhold omkring nøglefiskeriet. Der var lejlighed til at få udskiftet udtjente nøglefiskerredskaber.

Der blev afholdt Saltvandsudvalgsmøde den 15. nov. Landsformand Jesper Simonsen og landsekretær Flemming Kjærulf deltog. Der var lejlighed til at hilse på de ny medarbejdere hos DTU Aqua. På dagsorden var udsætning af marine skrubber pighvar og ål. Der blev rejst ønske om at få udsætningsplanerne for ål ud i lidt bedre tid, for at kunne advisere de folk der skal udsætte. DTUAquas ideer til projekter for den marine fiskepleje blev gennemgået.

§7 udvalget holdt on-line møde den 17. november. Landsformand Jesper Simonsen og landsekretær Flemming Kjærulf deltog. På mødet blev gennemgået status for handlingsplanen for fiskepleje. Fisketegnsindtægterne som steg under Corona nedlukningen er desværre faldet igen, så der vil ikke blive råd til det samme høje niveau i den kommende handlingsplan. Der er dog en del uforbrugte midler som kan overføres til det første år. Begrænsningerne i torsk- og laksefiskeriet blev drøftet, omtales i bladet på side xx.

28. november: Helnæs Bugt Fiskeriforening og Faaborg Amatørfiskerforening afholder møde om projektet Vesterhoved Stenrev. Man har nu fået overslag hjem fra et antal entreprenører. Man er nu klar til at ansøge Kystdirektoratet og et antal fonde. Mødet skal fastlægge et budget og en tidsplan for de forskellige ansøgninger.

Holbæk Fritidsfiskerforening holder ekstraordinær generalforsamling 18/11 – 2021 kl. 19 Finsings Plads. 

Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 17. november kl. 18,00. Tilmeldning til gule ærter senest 10/11

Det sker i oktober

Foreningen for Skånsomt Fiskeri
Møde med Foreningen for Skånsomt Fiskeri PO Der afholdtes møde med Foreningen for skånsomt fiskeri PO (FSKpo) den 31. august i Gershøj. Mødet var kommet i stand i fortsættelse af et godt samarbejde omkring protesten mod udkastet til den ny skarvhandlingsplan. Der var enighed om sæler skarv og klapning m.m. Derimod var der ikke enighed om ønskerne til revision af lovgivningen om det rekreative fiskeri. FSKpos medlemmer mener at der sker sort salg fra fritidsfiskere og at nogle fritidsfiskere fisker med for mange redskaber. Der var en del misforståelser vi fik ryddet af vejen. Vi fortalte om, hvordan fritidsfiskeriet foregår. I virkeligheden bør der være en lang række fælles interesser de to foreninger imellem og vi håber at det gode samarbejde omkring skarv kan fortsætte på andre områder. Landsformand Jesper Simonsen og Landssekretær Flemming Kjærulf deltog i mødet.

Limfjordssammenslutningen
På baggrund af Limfjordssammenslutningens udspil om regulering af fiskeriet i Limfjorden havde Dansk Amatørfiskerforeing og Dansk Fritidsfiskerforbund et møde med limfjordssammenslutningen 1. september i Løgstør. Oplægget blev gennemgåret og diskuteret. Der blev opnået enighed om en lang række punkter og begge parter fik en bedre forståelse af baggrunden for parternes synspunkter. Der udestår nogle enkelte punkter som nu drøftes videre i baglandene. Derefter vil der blive afholdt et nyt møde.

Kystens Parlament
Der er afslutning på Kystens Parlament København i Altingets Gård den 17. september. Der er udstillinger og debat ved kutter Anton i Havnegade “Knasten” v/Knippelsbro. Landsformand Jesper Simonsen deltager sammen med en række af de lokalforeningsmedlemmer, som har deltaget i arrangementerne ved de forskellige havneanløb.

BSAC
Der afholdes generalforsamling og bestyrelsesmøde i BSAC den 22. september. Landssekretær Flemming Kjærulf deltager.

Fremtidens rekreative fiskeri
Dansk Amatørfiskerforening er indbudt til dialogmøde om fremtidens rekreative fiskeri 23. september hos Fiskeriministeriet. Lovgivningen om det rekreative fiskeri skal revideres. Alle organisationer i § 7 udvalget er blevet bedt om at komme med deres ønsker til ændringer. På hovedbestyrelsesmødet den 11. september udarbejdede Dansk Amatørfiskerforening en ønskeliste, som er fremsendt til ministeriet. Organisationernes forslag vil blive drøftet på dialogmødet. Landsnæstformand Kaj Larsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltager i mødet

Miljøtilstanden i de indre danske farvande
Mandag den 27. september kl. 10-16 afholdes en konference om Miljøtilstanden i de indre danske farvande. Kommunernes Internationale Miljøorganisation og Slagelse kommune er arrangører. Konferencen afholdes på Kobæk Strand. Landsformand Jesper Simonsen deltager.

Kyst- og lystfiskerstrategien
Der afholdes møde i følgegruppen til kyst- og lystfiskerstrategien tirsdag den 28. september 2021 kl 15. Mødet holdes i Assens Kommune i Denmark Fishing Lodge, Å Strandvej 102, 5631 Ebberup. Landsformand Jesper Simonsen deltager.

Det Fælles Fiskeriudvalg
Der afholdes møde i det Fælles Fiskeriudvalg mellem Dansk Amatørfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund den 29. september på Fjelsted Skov Hotel & Konference

Stenrev som kystbeskyttelse
BARREEF interessent-møde den 21. oktober. DTU Aqua har startet et nyt projekt, der hedder BARREEF. BARREEF er et projekt omhandlende kystbeskyttelse og marin biodiversitet. Ideen med projektet er, at undersøge om kystbeskyttelse kan udføres, så det gavner den marine biodiversitet. Dette er vigtigt, fordi Danmark oplever stigende behov for kystbeskyttelse samtidigt med, at havnaturen er voldsomt presset. Planen med BARREEF projektet er at anlægge et stenrev og undersøge, om det både giver kystbeskyttelse og fremmer den marine biodiversitet. Kystbeskyttelse har potentiale til at påvirke mange mennesker. En vigtig del af BARREEF projektet er derfor samarbejde med interessenter. Landsformand Jesper Simonsen deltager.

Nøglefisker møde
Der afholdes nøglefisker møde den 16. oktober på Fjelsted Skov Hotel & Konference

Ny ICES rådgivning for laks i Østersøen
Den 15. september kom der ny ICES rådgivning for laks i Østersøen. Laksebestanden har det ligesom de øvrige fisk i Østersøen dårligt. ICES foreslår derfor et totalt stop for laksefangst i Østersøen i 2022 bortset fra i Den Finske Bugt, hvor man foreslår en kvote på 11.800 laks. Det er nu op til EU kommissionen om man vil følge rådgivningen. Det er dog helt sikkert, at der vil komme strammere restriktioner og at det også vil omfatte det rekreative fiskeri.

Det sker August
Returordning for fiskegrej.
Arbejdsgruppen for udvidet producentansvar for fiskeredskaber der indeholder plast har udarbejdet sin indstilling om udformning af den danske ordning. Indstillingen er i høring blandt interessenterne indtil den 6. august. Se mere om dette på side XX
Møder om Limfjorden
Alle erhvervs-og rekreative organisationer omkring fiskeriet i Limfjorden var inviteret til møde på DTU skaldyrscenteret torsdag d. 10. juni, for at drøfte hvorledes man kan opnå en bæredygtig hummerbestand. Kredsformand. Kredsformand Frederik Svendsen deltog.
Limfjordsrådet inviterede til møde i Skive onsdag d. 16. juni for at diskutere de fælles udfordringer i Limfjorden med de der fisker og bruger fjorden. Kredsformand Frederik Svendsen deltog
Læs mere om begge møder på side xx
Sjællandsbekendtgørelsen er revideret igen igen.
Der er foretaget mindre rettelser af fejl, som ikke har væsentlig betydning, men naturligvis skal det være i orden.
Fredningstider i ferskvand
Bekendtgørelsen om fredningstider i Ferskvand er blevet revideret. De væsentligste ændringer er:
- Ophør af fredningstid og mindstemål for hunskrubber i ferskvand
- Helårlig fredningstid for stalling i 5 år. 
- Udvidet fredningstid for ørred (havørred, søørred og bækørred) til at gælde fra 16. november til 28. (29.) februar. 
- Udvidet fredningstid for laks til at gælde fra 16. november til 28. (29.) februar. 
- Udvidet fredningstid for gedde til at gælde fra 15. marts til 30. april
Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn
Bekendtgørelsen er blevet revideret, idet der var ønske om at tillade rusefiskeri i Stege Nor. DAFF fik ved vort høringssvar indført, at også fritidsfisker pælerusen blev tilladt i Stege Nor.
Dialogmøde om fremtidens rekreative fiskeri
§ 7 udvalget er indkaldt til dialogmøde hos fiskeristyrelsen om fremtidens rekreative fiskeri den 23. september. Landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltager
Møde om lystfiskerstrategien
Landsformand Jesper Simonsen deltager i følgegruppen til lystfiskerstrategien tirsdag den 28. september 2021 kl 15. Mødet holdes i i Denmark Fishing Lodge i Assens
Beskyttelse af Øresund i høring
Lensstyrelsen i Skåne har sendt en plan for naturbeskyttelse af Øresund i høring. Planen giver en god beskrivelse af havmiljøet i Øresund med mange gode kort over stenrev, blødbund o.s.v Planen giver dog ingen oplysninger om, hvad man har tænkt sig. Øresund opdeles i 11 områder, hvor man i samtlige områder foreslår at området beskyttes iflg. Miljølovens §7, hvilket kan indebære naturreservat, biotopbeskyttelse eller Natura 2000 områder. Planen kan ses på: http://www.lansstyrelsen.se/skane
Kystens Parlament
Kystens parlament kommer til Nibe den 20 -22. august. Se nærmere omtale inde i bladet på side XX
Møde med Miljøministeren udskudt
DAFFs møde med miljøminister Lea Wermelin er endnu en gang udskudt på grund af Corona restriktioner. Denne gang til den 27. august. Landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltagerDet sker juni
Laksekvoter
Fiskeriministeriet har udmeldt kvoter for laksefiskeri i åerne. Kvoterne er udarbejdet efter indstilling fra DTU Aqua. 
Samråd i folketinget 10. marts om fiskeri og jagt i nationalparker.
Samrådet var indkaldt af Thomas Danielsen (V) for at drøfte sidestillingen af jagt og fiskeri med minedrift i vejledningen til EU's biodiversitetsstrategi og friholdelse for jagt og fiskeri i de ny naturnationalparker.  
Ministeren er enig at jagt under de rette omstændigheder kan gå hånd i hånd med naturbeskyttelse og fremhævede både jægere og fiskeres indsats for naturpleje og bekæmpelse af invasive arter. Regeringen ønsker at fastholde den lange tradition for jagt og fritidsfiskeri i Danmark. Ministeren kan godt forstå bekymringen og synes, at det er skævt når jagt og fiskeri sidestilles med minedrift. Danmark har sammen med andre lande på NADEG mødet den 18. februar efterlyst en større fleksibilitet i vejledningen om beskyttede områder.
BSAC møde 6. maj med EFCA (EU-Fiskerikontrolagenturet) og ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd). 
Flemming Kjærulf deltog. Angående ål har EFCA haft det som fokus siden 2019. Hovebekymringerne er fejlrapportering og ulovligt grej (manglende mærkning og identifikation). Det rekreative fiskeri er nyt område for EFCA. Man har primært koncentreret sig om bag limit på Torsk. Danmark og Tyskland har bidraget med oplysninger om kontrol og resultater. Vedr. Laks vil for det rekreative fiskeri også være et indsatsområde.
ICES gav generelt gode forklaringer på hvordan man arbejder. Der var en lang række konkrete spørgsmål til torsk, sild og brisling i Østersøen. Vedr. ål spurgte Flemming Kjærulf, hvorfor man ikke havde mere fokus på de øvrige årsager til ålens dårlige tilstand når man nu ved at fiskeriet kun udgør 2 % af dødeligheden. ICES var enige i dette og henviste til at man på en workshop her i foråret1 netop havde besluttet at ændre rådgivningen om ål til mere fokus på dette i overensstemmelse med EU kommissionens evaluering af ålehandlingsplanen. 1) Publication Reports - WKFEA_2021.pdf (ices.dk).
BSAC generalforsamling er udskudt til efteråret. De nødvendige godkendelser af årsrapport og regnskab blev godkendt ved skriftlig procedure.
Århus Universitet har udsendt rapporten: ”Danmarks ynglebestand af skarver i 2020”.
Den danske ynglebestand af skarv blev i 2020 opgjort til 31.964 par. Dette svarer til en fremgang på 4,8 % i forhold til året før. Siden 2014 har den danske bestand været stabil på mellem ca. 30.500 og 33.200 par og med årlige udsving på under 5 %. Størrelsen af skarvbestanden har i denne periode svaret til ca. 80 % af det antal, der ynglede i landet, da bestanden kulminerede i årene omkring 2000. Den eneste region med en markant ændring i antallet af ynglende skarver fra 2019 til 2020 var det sydvestlige Kattegat, hvor der var en fremgang på godt 1.000 reder, svarene til 20 %. I alle øvrige regioner var ændringerne på højst nogle få hundrede reder. Efter at antallet af skarvkolonier er faldet de seneste tre år, blev der i 2020 fundet så mange nye kolonier, at antallet nåede op på sit hidtil højeste. I alt var der kendskab til 90 skarvkolonier i Danmark i 2020. Heraf var der 18 nye ynglelokaliteter i forhold til 2019, mens 3 kolonier fra 2019 blev forladt i 2020. 
Frederik Svendsen i vejret.
DR Vores vejr bragte 15.april 18.55 et indslag om forårets komme, hvor man tog med Frederik Svendsen på sildefiskeri på Limfjorden. Heldigvis var dr god fangst med ca. 200 sild så det blev et fint indslag.
Møde i overvågningsudvalget 4. maj. 
Kritik fra erhvervet af den politiske aftale som omtales andet sted i bladet. Støtten går til skriveborde i byerne fremfor til vandkantsdanmark.
Møde om spøgelsesnet 28. april 
Lasse Alkærsig og Ib Ivar Dahl deltog. Mødet havde 32 deltagere fra fiskeriets organisationer, myndigheder m.m. Der var tilslutning til en model, hvor fritidsfiskerne – og evt. sportsdykkere – kan hjælpe med at lokalisere nettene. DTU Aqua vil arrangere et møde med de interessenter, som ønsker at bidrage i indsatsen. De konkrete initiativer først vil blive sat i gang, når DTU Aqua har leveret deres rapport i august 2021. Der vil blive indkaldt til et nyt møde i denne kreds i september 2021. Bjærgning af redskaber skal i alle tilfælde ske efter aftale med fiskerikontrollen, så der ikke opstår unødige konflikter om redskaber
Møde med miljøministeren.
DAFFs længe aftalte møde med miljøminister Lea Wermelin, er på grund af corona restriktioner udskudt endnu en gang, denne gang til 25. juni, hvor vi håber at kunne mødes fysisk.
Høringssvar.
DAFF har afgivet høringssvar til ændring af Sjællandsbekendtgørelsen, Ændring af bekendtgørelse om fredninger ved Lolland Falster og Ny bekendtgørelse om Nissum Fjord. Høringssvarene kan ses på hjemmesiden.
Det sker april 2021

Møde med Fiskerikontrollen 17/2 2021
Møderne med Fiskerikontrollen har ikke været afholdt i 2020 pga. Corona situationen. Dette møde kom vidt omkring. Det blev oplyst, at der ligger lovovertrædelser bag 25 % af de anmeldelser som Fiskerikontrollen modtager. Derudover blev drøftet fiskeridødelighed fra det rekreative fiskeri. Nøglefiskerrapporten blev drøftet. DAFF spurgte til ringgarn, kinatejner og erhvervsfiskeri med ålekroge ved Bornholm. Referatet af mødet kan findes på DAFFs hjemmeside
BSAC møder

Der er afholdt bestyrelsesmøde i Baltic Sea Advisory Counsil (BSAC) den 29. januar, og møde om EU's kommende fiskeripolitik den 9. februar. Landssekretær Flemming Kjærulf deltog i møderne. Mødereferater på engelsk kan ses på BSACs hjemmeside,
http://www.bsac.dk/getattachment/Meetings/BSAC-meetings/Future-Common-Fisheries-Policy-Session-3/BSACCFPSession309022021final-REPORTfinal.pdf.aspx?lang=en-GB

Sjællandsbekendtgørelsen revideres 
På trods af, at det tog tre år at udarbejde Sjællandsbekendtgørelsen, har det vist sig, at der har indsneget sig et par fejl i kortbilagene og omkring visse redskaber lokalt. Derfor revideres bekendtgørelsen, og skal ud i høring igen. Fødevareministeriet fastslår, at der ikke sker andre ændringer end de fejl der har vist sig.

Vejafvanding med fangst af mikroplast.
I sidste nummer af Danske Fritidsfiskere omtalte vi problemerne med bl.a. mikroplast fra vejvand i vandmiljøet. Ifølge Miljøstyrelsen udgør mikroplast fra kosmetiske produkter ca. 0,1 pct. af de samlede udslip, mens mikroplast fra bilernes dæk udgør ca. 60 pct. eller 600 gange så meget som udledningen fra al kosmetik i Danmark. Det vil Vejdirektoratet og forskere fra Aalborg Universitet nu gøre noget ved. Derfor har man som et forskningsprojekt opsat to regnvandsbassiner til at rense vandet fra motorvejen på rastepladsen Kalbygård Skov og har desuden monteret særlige filtre, som fjerner stort set alt den mikroplast, der ender i regnvandet fra motorvejen. Det skriver Jyllandsposten den 13. marts 2021.

Møde om regulering i Limfjorden
DAFF har d. 5. marts afholdt møde med Dansk Fritidsfisker Forbund om Limfjordssammenslutningens udspil til regulering af fiskeriet i Limfjorden. Næste skridt er nu at mødes med Limfjordssammenslutningen for at se om vi kan finde frem til et fælles udspil.

Danmarks Fiskeriforening og Danamarks Naturfredningsforening sammen om fredning af havområder
EU's biodiversitetsstrategi fastsætter at 10 % af EU's søterritorium skal udlægges om uberørt hav. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Fiskeriforening er gået sammen om et fælles forslag til områder for at opfylde dette. De udpegede områder dækker mange forskellige dybder fra det helt kystnære og lavvandede ud fra Vadehavet, som i dag har status som UNESCO verdensarv, og helt ned til 505 meters dybde i toppen af Skagerrak. Udspillet omfatter ikke de indre danske farvande. Aftalens områder er udpeget, så både lavvandsområder og dybere områder med forskellige havnatur-typer er dækket. En del af områderne er allerede udpeget som Natura 2000-havområde på grund marsvin og en række sandbanker og rev. 
Møde med miljøminister

DAFF har aftalt møde med miljøminister Lea Wermelin den 9. april såfremt Corona restriktionerne tillader det. Landsformand og Landssekretær deltager.

Høringssvar til lovforslag om naturnationalparker
DAFF har indsendt høringssvar til forslaget om naturnationalparker. Høringssvaret kan ses på DAFFs hjemmeside

Udkast til Ny Skarvforvaltningsplan
Der er udsendt endeligt udkast til den ny skarvforvaltningsplan. Udkastet har ikke tilstrækkeligt fokus på en regulering af skarvbestanden. Derfor har alle fiskeriorganisationer undtagen Danmarks Sportsfiskerforbund valgt ikke at anbefale planen. I stedet har Danmarks Fiskeriforening PO, Foreningen for Skånsomt Fiskeri, Dansk fritidsfiskerforbund og DAFF skrevet til Miljøminister Lea Wermelin om vore ønsker til planen og hvorfor vi ikke kan støtte udkastet.