Det Sker

Det sker juni
Laksekvoter
Fiskeriministeriet har udmeldt kvoter for laksefiskeri i åerne. Kvoterne er udarbejdet efter indstilling fra DTU Aqua. 
Samråd i folketinget 10. marts om fiskeri og jagt i nationalparker.
Samrådet var indkaldt af Thomas Danielsen (V) for at drøfte sidestillingen af jagt og fiskeri med minedrift i vejledningen til EU's biodiversitetsstrategi og friholdelse for jagt og fiskeri i de ny naturnationalparker.  
Ministeren er enig at jagt under de rette omstændigheder kan gå hånd i hånd med naturbeskyttelse og fremhævede både jægere og fiskeres indsats for naturpleje og bekæmpelse af invasive arter. Regeringen ønsker at fastholde den lange tradition for jagt og fritidsfiskeri i Danmark. Ministeren kan godt forstå bekymringen og synes, at det er skævt når jagt og fiskeri sidestilles med minedrift. Danmark har sammen med andre lande på NADEG mødet den 18. februar efterlyst en større fleksibilitet i vejledningen om beskyttede områder.
BSAC møde 6. maj med EFCA (EU-Fiskerikontrolagenturet) og ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd). 
Flemming Kjærulf deltog. Angående ål har EFCA haft det som fokus siden 2019. Hovebekymringerne er fejlrapportering og ulovligt grej (manglende mærkning og identifikation). Det rekreative fiskeri er nyt område for EFCA. Man har primært koncentreret sig om bag limit på Torsk. Danmark og Tyskland har bidraget med oplysninger om kontrol og resultater. Vedr. Laks vil for det rekreative fiskeri også være et indsatsområde.
ICES gav generelt gode forklaringer på hvordan man arbejder. Der var en lang række konkrete spørgsmål til torsk, sild og brisling i Østersøen. Vedr. ål spurgte Flemming Kjærulf, hvorfor man ikke havde mere fokus på de øvrige årsager til ålens dårlige tilstand når man nu ved at fiskeriet kun udgør 2 % af dødeligheden. ICES var enige i dette og henviste til at man på en workshop her i foråret1 netop havde besluttet at ændre rådgivningen om ål til mere fokus på dette i overensstemmelse med EU kommissionens evaluering af ålehandlingsplanen. 1) Publication Reports - WKFEA_2021.pdf (ices.dk).
BSAC generalforsamling er udskudt til efteråret. De nødvendige godkendelser af årsrapport og regnskab blev godkendt ved skriftlig procedure.
Århus Universitet har udsendt rapporten: ”Danmarks ynglebestand af skarver i 2020”.
Den danske ynglebestand af skarv blev i 2020 opgjort til 31.964 par. Dette svarer til en fremgang på 4,8 % i forhold til året før. Siden 2014 har den danske bestand været stabil på mellem ca. 30.500 og 33.200 par og med årlige udsving på under 5 %. Størrelsen af skarvbestanden har i denne periode svaret til ca. 80 % af det antal, der ynglede i landet, da bestanden kulminerede i årene omkring 2000. Den eneste region med en markant ændring i antallet af ynglende skarver fra 2019 til 2020 var det sydvestlige Kattegat, hvor der var en fremgang på godt 1.000 reder, svarene til 20 %. I alle øvrige regioner var ændringerne på højst nogle få hundrede reder. Efter at antallet af skarvkolonier er faldet de seneste tre år, blev der i 2020 fundet så mange nye kolonier, at antallet nåede op på sit hidtil højeste. I alt var der kendskab til 90 skarvkolonier i Danmark i 2020. Heraf var der 18 nye ynglelokaliteter i forhold til 2019, mens 3 kolonier fra 2019 blev forladt i 2020. 
Frederik Svendsen i vejret.
DR Vores vejr bragte 15.april 18.55 et indslag om forårets komme, hvor man tog med Frederik Svendsen på sildefiskeri på Limfjorden. Heldigvis var dr god fangst med ca. 200 sild så det blev et fint indslag.
Møde i overvågningsudvalget 4. maj. 
Kritik fra erhvervet af den politiske aftale som omtales andet sted i bladet. Støtten går til skriveborde i byerne fremfor til vandkantsdanmark.
Møde om spøgelsesnet 28. april 
Lasse Alkærsig og Ib Ivar Dahl deltog. Mødet havde 32 deltagere fra fiskeriets organisationer, myndigheder m.m. Der var tilslutning til en model, hvor fritidsfiskerne – og evt. sportsdykkere – kan hjælpe med at lokalisere nettene. DTU Aqua vil arrangere et møde med de interessenter, som ønsker at bidrage i indsatsen. De konkrete initiativer først vil blive sat i gang, når DTU Aqua har leveret deres rapport i august 2021. Der vil blive indkaldt til et nyt møde i denne kreds i september 2021. Bjærgning af redskaber skal i alle tilfælde ske efter aftale med fiskerikontrollen, så der ikke opstår unødige konflikter om redskaber
Møde med miljøministeren.
DAFFs længe aftalte møde med miljøminister Lea Wermelin, er på grund af corona restriktioner udskudt endnu en gang, denne gang til 25. juni, hvor vi håber at kunne mødes fysisk.
Høringssvar.
DAFF har afgivet høringssvar til ændring af Sjællandsbekendtgørelsen, Ændring af bekendtgørelse om fredninger ved Lolland Falster og Ny bekendtgørelse om Nissum Fjord. Høringssvarene kan ses på hjemmesiden.
Det sker april 2021

Møde med Fiskerikontrollen 17/2 2021
Møderne med Fiskerikontrollen har ikke været afholdt i 2020 pga. Corona situationen. Dette møde kom vidt omkring. Det blev oplyst, at der ligger lovovertrædelser bag 25 % af de anmeldelser som Fiskerikontrollen modtager. Derudover blev drøftet fiskeridødelighed fra det rekreative fiskeri. Nøglefiskerrapporten blev drøftet. DAFF spurgte til ringgarn, kinatejner og erhvervsfiskeri med ålekroge ved Bornholm. Referatet af mødet kan findes på DAFFs hjemmeside
BSAC møder

Der er afholdt bestyrelsesmøde i Baltic Sea Advisory Counsil (BSAC) den 29. januar, og møde om EU's kommende fiskeripolitik den 9. februar. Landssekretær Flemming Kjærulf deltog i møderne. Mødereferater på engelsk kan ses på BSACs hjemmeside,
http://www.bsac.dk/getattachment/Meetings/BSAC-meetings/Future-Common-Fisheries-Policy-Session-3/BSACCFPSession309022021final-REPORTfinal.pdf.aspx?lang=en-GB

Sjællandsbekendtgørelsen revideres 
På trods af, at det tog tre år at udarbejde Sjællandsbekendtgørelsen, har det vist sig, at der har indsneget sig et par fejl i kortbilagene og omkring visse redskaber lokalt. Derfor revideres bekendtgørelsen, og skal ud i høring igen. Fødevareministeriet fastslår, at der ikke sker andre ændringer end de fejl der har vist sig.

Vejafvanding med fangst af mikroplast.
I sidste nummer af Danske Fritidsfiskere omtalte vi problemerne med bl.a. mikroplast fra vejvand i vandmiljøet. Ifølge Miljøstyrelsen udgør mikroplast fra kosmetiske produkter ca. 0,1 pct. af de samlede udslip, mens mikroplast fra bilernes dæk udgør ca. 60 pct. eller 600 gange så meget som udledningen fra al kosmetik i Danmark. Det vil Vejdirektoratet og forskere fra Aalborg Universitet nu gøre noget ved. Derfor har man som et forskningsprojekt opsat to regnvandsbassiner til at rense vandet fra motorvejen på rastepladsen Kalbygård Skov og har desuden monteret særlige filtre, som fjerner stort set alt den mikroplast, der ender i regnvandet fra motorvejen. Det skriver Jyllandsposten den 13. marts 2021.

Møde om regulering i Limfjorden
DAFF har d. 5. marts afholdt møde med Dansk Fritidsfisker Forbund om Limfjordssammenslutningens udspil til regulering af fiskeriet i Limfjorden. Næste skridt er nu at mødes med Limfjordssammenslutningen for at se om vi kan finde frem til et fælles udspil.

Danmarks Fiskeriforening og Danamarks Naturfredningsforening sammen om fredning af havområder
EU's biodiversitetsstrategi fastsætter at 10 % af EU's søterritorium skal udlægges om uberørt hav. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Fiskeriforening er gået sammen om et fælles forslag til områder for at opfylde dette. De udpegede områder dækker mange forskellige dybder fra det helt kystnære og lavvandede ud fra Vadehavet, som i dag har status som UNESCO verdensarv, og helt ned til 505 meters dybde i toppen af Skagerrak. Udspillet omfatter ikke de indre danske farvande. Aftalens områder er udpeget, så både lavvandsområder og dybere områder med forskellige havnatur-typer er dækket. En del af områderne er allerede udpeget som Natura 2000-havområde på grund marsvin og en række sandbanker og rev. 
Møde med miljøminister

DAFF har aftalt møde med miljøminister Lea Wermelin den 9. april såfremt Corona restriktionerne tillader det. Landsformand og Landssekretær deltager.

Høringssvar til lovforslag om naturnationalparker
DAFF har indsendt høringssvar til forslaget om naturnationalparker. Høringssvaret kan ses på DAFFs hjemmeside

Udkast til Ny Skarvforvaltningsplan
Der er udsendt endeligt udkast til den ny skarvforvaltningsplan. Udkastet har ikke tilstrækkeligt fokus på en regulering af skarvbestanden. Derfor har alle fiskeriorganisationer undtagen Danmarks Sportsfiskerforbund valgt ikke at anbefale planen. I stedet har Danmarks Fiskeriforening PO, Foreningen for Skånsomt Fiskeri, Dansk fritidsfiskerforbund og DAFF skrevet til Miljøminister Lea Wermelin om vore ønsker til planen og hvorfor vi ikke kan støtte udkastet.