Det Sker

Det Sker April 2023
Møde med ministeren 
DAFF har aftalt møde med Minister for fødevarer, land¬brug og fiskeri, Jacob Jensen. Det endelige mødetidspunkt er ikke fastlagt. 
DFF årsmøde 
DAFF deltog i Dansk Frit¬idsfisker Forbunds årsmøde i Mariager d. 18. marts. Se omtalen side 10. 
Hovedbestyrelsesmøde 
DAFF afholder hovedbestyr¬elsesmøde på Fjelsted Skov d. 29. april. 
Friluftsrådet 
Landsformand Jesper Simon¬sen og Bjarne Nielsen har møde med Friluftsrådet d. 27. marts (altså efter dette blads deadline). Mødet drejer sig om mulighederne for tilskud fra Friluftsrådet. 
Friluftsrådet har generalfor¬samling d. 29. april. Bjarne Nielsen deltager for DAFF. 
EHFAF møde 
Der er møde i Overvågning¬sudvalget for Hav-, Fiskeri-og Akvakulturprogrammet EHFAF torsdag d. 4. maj i Esbjerg. Landssekretær Flemming Kjærulf deltager. Dagsorden er endnu ikke ud¬sendt. 
BSAC 
Der er afholdt arbejdsgruppe møde i BSAC Demersal Wor-king Group fredag d. 17. marts. Mødet afholdtes over internettet. 
Landssekretær Flemming Kjærulf deltog. Der blev forberedt en BALTFISH - BSAC 
workshop om skarv og sæl. Der var enighed om, at workshoppen skal omhandle, hvad 
der skal gøres fremfor at fortsætte diskussionen om, hvorvidt der er et problem. Workshoppen afholdes i Bruxelles. 
Der er bestyrelsesmøde og generalforsamling i BSAC d. 15-16. maj. Landssekretær Flemming Kjærulf deltager på vegne af DFF og DAFF.
Det Sker februar 2023
Saltvandsudvalget 
DTU Aqua, Dansk Fritids¬fiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening har afholdt møde i Saltvandsudvalget d. 23. januar. På dagsorden var nøglefiskerprojektet i forhold til stoppet for rekreativt ålefiskeri i 2023. Handling¬splanen for fiskepleje 203- 27 var et andet hovedemne på dagsordenen. Landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltog i mødet. 
Baltic Sea Advisory 
Council 
Baltic Sea Advisory Coun¬cil (BSAC) har afholdt bestyrelsesmøde d. 31. januar. På dagsorden var arbejdsplan for 2023 samt en række emner af betydning alene for erhvervet. Der blev også god-kendt et svarbrev til EU-Kom¬missionen vedrørende sild og ål i Østersøen for 2023. I brevet erindrer BSAC om sin opfordring til handling vedrørende gennemførelse af nationale foranstaltninger med hensyn til menneske¬skabte, ikke-fiskerirelaterede dødelighedskilder, et fangst¬dokumentationssystem, foranstaltninger mod ulovligt fiskeri og et EU-forbud for eksport uden for EU. Dansk Fritidsfiskerforbund/Dansk Amatørfiskerforening kunne ikke deltage i mødet på grund af sammenfald med §7-udvalgets møde. 
§7-udvalget 
31. januar afholdtes møde i §7-udvalget. På dagsorden var bla. de ny regler for åle¬fiskeri og handlingsplaner for fiskeplejen 2023-27. Landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltog. Nærmere herom i næste nummer af Danske Fritidsfiskere. 
Stenrev i Limfjorden 
Dansk Amatørfiskerforening har d. 4. jan fået Kystdirektoratets tilladelse til at etablere et stenrev i form af spredte sten ved udløbet af Binderup Å i Limfjorden. Kredsformand Frederik Svendsen deltager i projektet i samarbejde med Aalborg kommune og Dansk Sportsfiskerforbund. 
Møde med 
fiskeriministeren 
DAFF har bedt om møde med minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V). Ministeren har takket ja til mødet som afholdes d. 24. marts. Landsformand Jesper Si¬monsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltager i mødet. 
Møde med 
miljøministeren 
DAFF har bedt om møde med miljøminister Magnus Heunicke (S). Ministeren har meddelt, at han ikke har tid til at mødes med DAFF. 
Overvågningsudvalget 
Landssekretær Flemming Kjærulf er udpeget som medlem af overvågningsudvalget for det danske hav, Fiskeri- og Akvakulturprogram for 2021 -2027, med landsformand Jesper Simon¬sen som suppleant. 
Grøn omstilling i fiskeriet 
Interessentmøde om EH¬FAF-tilskudsordningen Grøn omstilling i fiskeriet afholdtes d. 24. januar. Landsnæstformand Kaj Larsen har deltaget i arbejdet, men var forhindret til dette møde.
Det sker december
BSAC bestyrelsesmøde
Der blev afholdt bestyrelsesmøde i BSAC (Baltic Sea Advisory Council) i Gdynja Polen 25. oktober. Landssekretær Flemming Kjærulf deltog online. På mødet var de ordinære punkter om økonomi. Økonomien forløber som budgetteret. En ny organisation Baltic Wateres 2030 havde søgt om optagelse og der var foreslået skriftlig optagelsesprocedure, men da der var indkommet protester udskydes optagelsen til den ordinære generalforsamling i maj 2023. Der blev gennemgået en rapport over den økonomiske værdi af den europæiske fiskeflådes aktiviteter. Der blev ligeledes diskuteret reduktion af bifangster i erhvervsfiskeriet.
§ 7 udvalget
Det planlagte møde i § 7 udvalget den 29. november er udskudt til 31. januar 2023. Dagsorden foreligger endnu ikke. Udskydelsen skyldes at der ikke er en ny regering på plads.
Konstituerende HB møde
DAFFs hovedbestyrelse afholdt konstituerende møde umiddelbart efter landsmødet den 29. oktober. Da alle valg på landsmødet var genvalg blev der ikke ændret i udvalgssammensætningerne.
Overvågningsudvalget
Der afholdtes møde i Overvågningsudvalget for det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram (EHFF) den 17. november. Mødet var hovedsagelig en status for anvendelsen af midlerne. Der er midler i overskud men da midlerne skal være endeligt anvendt inden udgangen af 2023 vurdere Fiskeristyrelsen at det ikke vil være muligt at udmønte nye ordninger. DAFF havde ikke mulighed for at deltage i mødet.
Saltvandsudvalget
Det planlagte møde i saltvandsudvalget den 23. november på Fjelsted skov udskydes til ultimo januar som følge af udsættelsen af mødet i § 7 udvalget. Formand for DAFFs projektudvalg, Lasse Alkærsig, landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltager. På dagsorden er blandt andet: Handlingsplanen for marine fiskepleje 2023, Udsætning af marine fisk. Prisregulering af udsætningsfisk, og punkter på §7 udvalgs møde den 31. december

Ministerrådsmøde.
Der afholdes ministerrådsmøde i EU (landbrug og fiskeri) den 12.-13. december 2022.På mødet skal bl. a. drøftes fiskerimuligheder for 2023 herunder en mulig forlængelse af ålelukkeperioden fra tre til seks måneder. Se nærmere herom i nyheder.
Det Sker Oktober

§ 7 udvalget
Den 28. juni afholdtes §7 udvalgsmøde. Landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltog. På dagsorden var bl. Det sker oktober a den igangværende fiskepleje, lukkeperiode for ål og ikke mindst den fremtidige fiskepleje. Se mere herom på side 5

Hovedbestyrelsesmøde i DAFF
DAFF afholdt hovedbestyrelsesmøde den 24. september. Nærmere herom i næste nummer

Saltvandsudvalgsmøde
Der afholdes Saltvandsudvalgsmøde den 23. november. Dagsorden foreligger endnu ikke. Landsformand Jesper Simonsen, projektudvalgsformand Lasse Alkærsig og landssekretær Flemming Kjærulf deltager.
Nøglefiskermøde
Nøglefiskermøde blev afholdt lørdag den 10. september på Fjelsted skov. Nærmere herom i næste nummer.

BSAC (Baltic Sea Advisory Council)møder
Der afholdes møde i BSAC demersale arbejdsgruppe onsdag den 5. oktober. På dagsorden er bl. a. helbredstilstanden for torsk i Østersøen og sæler i Østersøen. Landssekretær Flemming Kjærulf deltager. Mødet afholdes over internettet 
Der afholdes bestyrelsesmøde i BSAC den 25. oktober. Dagsorden foreligger endnu ikke. Landssekretær Flemming Kjærulf deltager

Fiskerikommission
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn har udpeget den fiskerikommission, der skal komme med anbefalinger til udviklingen for dansk fiskeri. Kommissionen får tidligere justitsminister Lars Barfoed (K) som formand
Det sker august
Vildtskadebekendtgørelsen udsat 
Udkast til forslag om ændring af bekendtgørelse om vildtskader har været i høring og skulle være trådt i kraft d. 1. juli i år. Der foreslås bl.a. ændringer i reglerne om regulering af skarv. Ikrafttrædelsesdatoen for den nye bekendtgørelse om vildtskader udskydes til den 1. januar 2023, da Miljøministeriet er blevet opmærksom på, at de i bekendtgørelsen fastsatte regler om fælder er omfattet af notifikationspligten i EU's informationsproceduredirektiv. Den nugældende bekendtgørelse nr. 1006 af 14. juni 2020 om vildtskader vil fortsat gælde, indtil udstedelsen af den nye bekendtgørelse i januar 2023.

Ændring af Bekendtgørelse om stopriste udsat
Bekendtgørelsen om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande har også været i høring og skulle træde i kraft den 1. juli i år. Der har imidlertid under høringen vist sig behov for yderligere undersøgelser. Det vides ikke hvornår den forventes at være færdig men der skal formentlig en ny høring til.

Møde i skarvgruppen 
Den 20. juni holdtes møde i skarvgruppen i Jagtens Hus ved Kalø. Landssekretær Flemming Kjærulf deltog. På mødet blev gennemgået forløbet af høring af skarvforvaltningsplanen og forelæggelse for ordførerne i folketinget. På grund af en række aflysninger m.m. kom der aldrig nogen bemærkninger fra ordførerne. Mødet sluttede med en udflugt til Pindstrup Skarvkoloni, hvor mange blev overrasket over omfanget af ødelæggelser skarven forårsager.

§7 udvalgsmøde
Den 28. juni var de møde i § 7 udvalget. Landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltog. På dagsorden var den fremtidige fiskepleje herunder en justering af priserne på fisketegn. Læs mere på side…
Reception for Josianne Støttrup
I anledning af at seniorforsker Josianne Støttrups 40 års jubilæum ved DTUAqua i 2021 og at Josianne går på pension 31. juli afholdtes den 17. juni en reception hos DTUAqua. Landssekretær Flemming Kjærulf repræsenterede DAFF. Se mere herom i medlemsbladet side 10.

Grøn omstilling i fiskeriet
20. juni afholdtes Interessentmøde om grøn omstilling i fiskeri & akvakultur. Landsnæstformand Kaj Larsen deltog. Mødet havde baggrund i den politiske aftale af 18. marts 2021, hvor der afsættes 138,3 mio. kr.  til grøn omstilling af fiskerflåden akvakulturerhvervet. Der er p.t. ikke tiltag der direkte berører fritidsfiskeriet, men DAFF følger udviklingen og evt. konsekvenser for fritidsfiskeriet

Hummermøde Limfjorden 
DTU Aqua afholdt offentligt møde om hummerfiskeriet i Limfjorden den 22. juni. Formålet med mødet, er at præsentere interesserede parter for de resultater, der er opnået i forbindelse med EHFF-projektet »Bæredygtigt hummerfiskeri i Limfjorden« støttet af Den Europæiske Fiskerifond og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, samt at drøfte den seneste udvikling, nuværende status og fremtid for hummerfiskeriet i Limfjorden. Forretningsudvalgsmedlem Frederik Svendsen deltog. Læs mere i medlemsbladet side 9.
Det sker juni

25. marts ff
Møder om ål.
Møderækken om ål med de øvrige organisationer og ministeriet er fortsat, og resulteret i at der har været et forslag om at lukkeperioden for ål fastlægges til 1. november til 31. januar i høring. DAFFs høringssvar kan læses på vor Facebook side og på hjemmesiden.

HB møde 30. april
DAFF har haft hovedbestyrelsesmøde den 30. april. Se nærmere omtale på side 4 i medlemsbladet.

22. marts online møde om skarv. 
De organisationer som ikke kunne støtte den udsendte Skarvforvaltningsplan d.v.s. Danmarks Fiskeriforening, Bælternes Fiskeriforening, Foreningen for Skånsomt Fiskeri, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening samt nu også Danmarks Sportsfiskerforbund afholdt et virtuelt møde for at planlægge de videre tiltag for at få ændret skarvhandlingsplanen.

BSAC bestyrelsesmøde og generalforsamling 11. maj.
Mødet blev afholdt som hybrid møde med ca. 35 deltagere i lokalet og ca. 10 deltagere online. Landssekretær Flemming Kjærulf deltog. Guillaume Carruel, som er fransk og har arbejdet indenfor fiskeri siden han blev uddannet i 2016 blev ansat som ny executive secretary. Der var en gennemgang af tiltag for begrænsning af fiskeri med bundkontakt (bundtrawl) i Østersøen mellem Tyskland og Danmark og i de Svenske kystområder.Man vil også gå i gang med reetablering af stenrev i området. Jarslaw Zielinsky, Polen blev valgt som ny formand for BSAC. Som næstformand blev valgt Glenn Douglas fra European Anglers (sammenslutningen af europæiske Sportsfiskerforeninger). Organisationen Baltic Waters 2030 blev optaget som nyt medlem. LIFE Low Impact Fishers of Europe (bl. a paraplyorganisation for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri) ansøger om medlemskab.

EU konference om skarv.
Den 11. maj afholdt EU parlamentets fiskeriudvalg på initiativ af den danske næstformand Søren Gade en konference om Skarvens skadevirkninger på de europæiske fiskebestande se mere side 17 i medlemsbladet.

Møde om kinatejner
Den 19. maj afholdtes et møde med DTU Aqua om udslipshuller i tejner  på Skaldyrscenteret på Mors. Resultatet af mødet kendes endnu ikke.

§ 7 udvalgsmøde 28. juni
Der er indkaldt til §7 møde den 28. juni. Landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltager

Naturmødet 2022
Naturmødet blev afviklet i Hirtshals 19-21 maj DAFF deltog med en stand. 
Møde om tejner 8. februar 2022.
§ 7 udvalget har efter dialogmødet om det rekreative fiskeri nedsat en arbejdsgruppe der skal se på definition af fritidsfiskernes redskaber. Landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltog. Første opgave var at se på de såkaldte ”kinatejner”. Det har været et problem igennem flere år at Kinarusen bruges til at fange ål med i lukkeperioden for ål. På mødet kom man frem til at tejnen skal have sin selvstændige definition som ”Multitejne” og at problemet med ålefangst kan løses ved at tejnen forsyne med en undslipsåbning. Der er dog det særlige problem at tejnen også bruges til fangst af jomfruhummer ved læsø. Derfor kan der blive tale om forskellige størrelser på undslipshullet. DTU og ministeriet arbejder nu vider med definitionen. De ny regler forventes at kunne træde i kraft fra 2023.
Møder med fødevareministeriet om ål
Møderækken mellem Ministeriet, Danmarks Fiskeriforening, DTU Aqua, Foreningen for Skånsomt Fiskeri, DFF og DAFF om ål er fortsat med møder 10. jan 9. feb. er fortsat med møder 24. februar 14. mar. Der indsamles fortsat viden og argumenter, som skal munde ud i en dansk indstilling til EU senest den 4. april. Landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltager i møderne.
Rund fødselsdag
Formand for Bælternes Fiskeriforening Allan Buch havde 60 årsfødselsdag 21. jan. Allan er en vigtig og loyal samarbejdspartner for DAFF i bl. a. ålespørgsmålet, pighvarprojekter og i saltvandsudvalget. Landssekretær Flemming Kjærulf deltog og overakte DAFFs skål med logo fyldt op med godter.
Dansk Fritidsfiskerforbund
DFF afholdt årsmøde 19. marts. Landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltog i årsmødet
11. feb. Møde med DTU Aqua om spildevand
DAFF har flere gange foreslået at det bør undersøges om det såkaldte ”grå spildevand” påvirker det marine miljø. DTUAqua er ved at formulere et projekt herom og havde bedt landssekretær Flemming Kjærulf om et møde for at formulere problemstillingerne. 
BSAC møder
 4. februar holdtes bestyrelsesmøde med bl.a. et whitepaper om EU's fælles fiskeripolitik (CFP) mere om dette i næste nr. af bladet.  2. marts afholdtes møde om BSAC synspunkter om åleforvaltning i Østersøen se mere på side xx. 8. marts afholdtes møde om sælproblemet. Rådgivningen på dette område er endnu ikke afsluttet. Mere følger i næste nr. landssekretær Flemming Kjærulf deltager i BSACs møder på vegne af DFF og DAFF.
Temadag om havørred
lørdag den 5 marts afholdt Danmarks Sportsfiskerforbund temadag om Havørred. Landsformand Jesper Simonsen deltog. En af de vigtige beskeder fra mødet var at genopretning af vandløb og fjernelse af passager er langt det mest effektive både økonomisk og resultatmæssigt i forhold til udsætning af fisk. Præsentationerne fra mødet kan ses på Sportsfiskerforbundets hjemmeside: Vellykket temadag om havørred (sportsfiskeren.dk)
Møde med fødevareministeren.
DAFF har aftalt møde med fødevareminister Rasmus Prehn den 25. marts. Dagsorden vil først og fremmest koncentrere sig om ålefiskeriet og reguleringerne i Østersøen. Landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltager.

Det sker januar

Regulering af fritidsfiskernes redskaber
Den 10. december 2021 var der møde med ministeriet om evt. reguleringer for fritidsfiskere som følge af kvotereguleringerne for torsk og laks i Østersøen. Deltagere Fødevareministeriet, DTU Aqua, Fiskeristyrelsen, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening. Fra DAFF deltog landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf. DAFF argumenterede for at der ikke er behov for begrænsninger i redskaber, da fritidsfiskere i Østersøen allerede er omfattet af begrænsningen på én torsk pr dag og ingen torsk i lukkeperioden fra 15. januar til 31. marts 2022. Med det antal redskaber fritidsfiskerne har til rådighed er sandsynligheden for at fange mere end én torsk meget lille. Der er ikke aftalt nyt møde.
17. januar afholdtes bestyrelsesmøde i Baltic Sea Advisory Council (BSAC). 
Der sker væsentlige ændringer i organisationen. Både sekretær og formand afgår i 2022. Der undersøges et nærmere samarbejde med Baltfish og Helcom. Budgettet for 2021 holder. Budget 2022 beskæres med 20 % på rejser og ophold som følge af EUs ”Green deal”. Der udarbejdes et whitepaper om EU's fælles fiskeripolitk (CFP). Flemming Kjærulf deltog i mødet.

Flytning af lukkeperioden for ål
I forbindelse med EUs ministerråds beslutning om at flytte lukkeperioden for ål til efteråret (se side XX) er der afholdt en lang række møder om emnet. Den 10. januar og den 24. januar afholdtes møder mellem fødevareministeriet og erhvervsfiskere og fritidsfiskere. Landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltog. Der er aftalt nyt møde den 9. februar. 10. januar afholdt Bælternes Fiskeriforening møde i Middelfart. 14. januar afholdt Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri møde i Korsør, Landsformand Jesper Simonsen deltog. Der er endnu ikke noget endeligt at berette fra møderne, idet der arbejdes på en lang række fronter på at afværge/afbøde forslaget.

Skarvrapport.
Århus universitet har udgivet en ny rapport om bestanden af skarver i Danmark. Rapporten viser at den danske ynglebestand af skarv i 2021 blev opgjort til 31.032 par. Dette svarer til en tilbagegang på 4,6 % i forhold til året før. Siden 2014 har den danske bestand været stabil på mellem ca. 30.500 og 33.200 par.
Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 226 Titel: Danmarks ynglebestand af skarver i 2021.

Skarvens fødevalg 
Institut für Binnenfischerei e.V., Potsdam-Sacrow, Im Königswald 2,14469 Potsdam, har udgivet en rapport om skarvens fødevalg „Analyse von Speiballen zur Ermittlung der Nahrungszusammensetzung von Kormoranen in den Gebieten Plöner Seen, Untertrave und Schlei“. IfB,November 2021. Rapporten viser blandt andet at selvom torskebestanden i Østersøen er helt i knæ, består 32 % af skarvens føde i kystnære kolonier (i Schleswig Holsten) af torsk.

BSAC møde om ål
Den 4. februar af holdes møde i BSAC arbejdsgruppe Ecosystem Based Management, hvor bl. a. ICES’ rådgivning for ål er på programmet. Landssekretær Flemming Kjærulf deltager.

Møde med fødevareministeren.
DAFF har aftalt møde med fødevareminister Rasmus Prehn den 25. marts. Dagsorden vil først og fremmest koncentrere sig om ålefiskeriet og reguleringerne i Østersøen. Landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltager.

Skarvarbejdsgruppen
Jørgen Skytte fra Dansk Fritidsfisker Forbund har hidtil deltaget i Miljøministeriets skarvarbejdsgruppe på vegne af begge foreninger. På grund af sygdom har Jørgen måttet drosle ned på sine opgaver for DFF. DAFF vil gerne sige Jørgen tak for en meget kompetent og engageret indsats. Efter aftale med DFF varetager DAFF fremover denne opgave for begge foreninger. Landssekretær Flemming Kjærulf er indtrådt i arbejdsgruppen.

Det sker i november

§7 udvalgets medlemmer var inviteret til dialogmøde om fremtidens rekreative fiskeri hos Fødevareministeriets Fiskerikontor den 23. september. Landsnæstformand Kaj Larsen og landsekretær Flemming Kjærulf deltog. Mødet var en forberedelse til revision af bekendtgørelsen om det rekreative fiskeri. DAFF have indsendt en række forslag udarbejdet af hovedbestyrelsen. Disse forslag vil indgå i det fremtidige arbejde. På mødet foreslog DAFF at der nedsættets en arbejdsgrupper til at definere fritidsfiskernes redskaber. Dette arbejde vil blive sat i gang snarest.
Nøglefiskermødet blev endelig afholdt den 16.oktober efter at have været udskudt flere gange på grund af Corona. Den nye marin fiskeplejekonsulent Mette Schiønning præsenterede sig. Nøglefiskerrapporten for 2017-19 blev gennemgået (er omtalt i december nummeret 2020). Der blev drøftet forskellige praktiske forhold omkring nøglefiskeriet. Der var lejlighed til at få udskiftet udtjente nøglefiskerredskaber.

Der blev afholdt Saltvandsudvalgsmøde den 15. nov. Landsformand Jesper Simonsen og landsekretær Flemming Kjærulf deltog. Der var lejlighed til at hilse på de ny medarbejdere hos DTU Aqua. På dagsorden var udsætning af marine skrubber pighvar og ål. Der blev rejst ønske om at få udsætningsplanerne for ål ud i lidt bedre tid, for at kunne advisere de folk der skal udsætte. DTUAquas ideer til projekter for den marine fiskepleje blev gennemgået.

§7 udvalget holdt on-line møde den 17. november. Landsformand Jesper Simonsen og landsekretær Flemming Kjærulf deltog. På mødet blev gennemgået status for handlingsplanen for fiskepleje. Fisketegnsindtægterne som steg under Corona nedlukningen er desværre faldet igen, så der vil ikke blive råd til det samme høje niveau i den kommende handlingsplan. Der er dog en del uforbrugte midler som kan overføres til det første år. Begrænsningerne i torsk- og laksefiskeriet blev drøftet, omtales i bladet på side xx.

28. november: Helnæs Bugt Fiskeriforening og Faaborg Amatørfiskerforening afholder møde om projektet Vesterhoved Stenrev. Man har nu fået overslag hjem fra et antal entreprenører. Man er nu klar til at ansøge Kystdirektoratet og et antal fonde. Mødet skal fastlægge et budget og en tidsplan for de forskellige ansøgninger.

Holbæk Fritidsfiskerforening holder ekstraordinær generalforsamling 18/11 – 2021 kl. 19 Finsings Plads. 

Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 17. november kl. 18,00. Tilmeldning til gule ærter senest 10/11

Det sker i oktober

Foreningen for Skånsomt Fiskeri
Møde med Foreningen for Skånsomt Fiskeri PO Der afholdtes møde med Foreningen for skånsomt fiskeri PO (FSKpo) den 31. august i Gershøj. Mødet var kommet i stand i fortsættelse af et godt samarbejde omkring protesten mod udkastet til den ny skarvhandlingsplan. Der var enighed om sæler skarv og klapning m.m. Derimod var der ikke enighed om ønskerne til revision af lovgivningen om det rekreative fiskeri. FSKpos medlemmer mener at der sker sort salg fra fritidsfiskere og at nogle fritidsfiskere fisker med for mange redskaber. Der var en del misforståelser vi fik ryddet af vejen. Vi fortalte om, hvordan fritidsfiskeriet foregår. I virkeligheden bør der være en lang række fælles interesser de to foreninger imellem og vi håber at det gode samarbejde omkring skarv kan fortsætte på andre områder. Landsformand Jesper Simonsen og Landssekretær Flemming Kjærulf deltog i mødet.

Limfjordssammenslutningen
På baggrund af Limfjordssammenslutningens udspil om regulering af fiskeriet i Limfjorden havde Dansk Amatørfiskerforeing og Dansk Fritidsfiskerforbund et møde med limfjordssammenslutningen 1. september i Løgstør. Oplægget blev gennemgåret og diskuteret. Der blev opnået enighed om en lang række punkter og begge parter fik en bedre forståelse af baggrunden for parternes synspunkter. Der udestår nogle enkelte punkter som nu drøftes videre i baglandene. Derefter vil der blive afholdt et nyt møde.

Kystens Parlament
Der er afslutning på Kystens Parlament København i Altingets Gård den 17. september. Der er udstillinger og debat ved kutter Anton i Havnegade “Knasten” v/Knippelsbro. Landsformand Jesper Simonsen deltager sammen med en række af de lokalforeningsmedlemmer, som har deltaget i arrangementerne ved de forskellige havneanløb.

BSAC
Der afholdes generalforsamling og bestyrelsesmøde i BSAC den 22. september. Landssekretær Flemming Kjærulf deltager.

Fremtidens rekreative fiskeri
Dansk Amatørfiskerforening er indbudt til dialogmøde om fremtidens rekreative fiskeri 23. september hos Fiskeriministeriet. Lovgivningen om det rekreative fiskeri skal revideres. Alle organisationer i § 7 udvalget er blevet bedt om at komme med deres ønsker til ændringer. På hovedbestyrelsesmødet den 11. september udarbejdede Dansk Amatørfiskerforening en ønskeliste, som er fremsendt til ministeriet. Organisationernes forslag vil blive drøftet på dialogmødet. Landsnæstformand Kaj Larsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltager i mødet

Miljøtilstanden i de indre danske farvande
Mandag den 27. september kl. 10-16 afholdes en konference om Miljøtilstanden i de indre danske farvande. Kommunernes Internationale Miljøorganisation og Slagelse kommune er arrangører. Konferencen afholdes på Kobæk Strand. Landsformand Jesper Simonsen deltager.

Kyst- og lystfiskerstrategien
Der afholdes møde i følgegruppen til kyst- og lystfiskerstrategien tirsdag den 28. september 2021 kl 15. Mødet holdes i Assens Kommune i Denmark Fishing Lodge, Å Strandvej 102, 5631 Ebberup. Landsformand Jesper Simonsen deltager.

Det Fælles Fiskeriudvalg
Der afholdes møde i det Fælles Fiskeriudvalg mellem Dansk Amatørfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund den 29. september på Fjelsted Skov Hotel & Konference

Stenrev som kystbeskyttelse
BARREEF interessent-møde den 21. oktober. DTU Aqua har startet et nyt projekt, der hedder BARREEF. BARREEF er et projekt omhandlende kystbeskyttelse og marin biodiversitet. Ideen med projektet er, at undersøge om kystbeskyttelse kan udføres, så det gavner den marine biodiversitet. Dette er vigtigt, fordi Danmark oplever stigende behov for kystbeskyttelse samtidigt med, at havnaturen er voldsomt presset. Planen med BARREEF projektet er at anlægge et stenrev og undersøge, om det både giver kystbeskyttelse og fremmer den marine biodiversitet. Kystbeskyttelse har potentiale til at påvirke mange mennesker. En vigtig del af BARREEF projektet er derfor samarbejde med interessenter. Landsformand Jesper Simonsen deltager.

Nøglefisker møde
Der afholdes nøglefisker møde den 16. oktober på Fjelsted Skov Hotel & Konference

Ny ICES rådgivning for laks i Østersøen
Den 15. september kom der ny ICES rådgivning for laks i Østersøen. Laksebestanden har det ligesom de øvrige fisk i Østersøen dårligt. ICES foreslår derfor et totalt stop for laksefangst i Østersøen i 2022 bortset fra i Den Finske Bugt, hvor man foreslår en kvote på 11.800 laks. Det er nu op til EU kommissionen om man vil følge rådgivningen. Det er dog helt sikkert, at der vil komme strammere restriktioner og at det også vil omfatte det rekreative fiskeri.

Det sker August
Returordning for fiskegrej.
Arbejdsgruppen for udvidet producentansvar for fiskeredskaber der indeholder plast har udarbejdet sin indstilling om udformning af den danske ordning. Indstillingen er i høring blandt interessenterne indtil den 6. august. Se mere om dette på side XX
Møder om Limfjorden
Alle erhvervs-og rekreative organisationer omkring fiskeriet i Limfjorden var inviteret til møde på DTU skaldyrscenteret torsdag d. 10. juni, for at drøfte hvorledes man kan opnå en bæredygtig hummerbestand. Kredsformand. Kredsformand Frederik Svendsen deltog.
Limfjordsrådet inviterede til møde i Skive onsdag d. 16. juni for at diskutere de fælles udfordringer i Limfjorden med de der fisker og bruger fjorden. Kredsformand Frederik Svendsen deltog
Læs mere om begge møder på side xx
Sjællandsbekendtgørelsen er revideret igen igen.
Der er foretaget mindre rettelser af fejl, som ikke har væsentlig betydning, men naturligvis skal det være i orden.
Fredningstider i ferskvand
Bekendtgørelsen om fredningstider i Ferskvand er blevet revideret. De væsentligste ændringer er:
- Ophør af fredningstid og mindstemål for hunskrubber i ferskvand
- Helårlig fredningstid for stalling i 5 år. 
- Udvidet fredningstid for ørred (havørred, søørred og bækørred) til at gælde fra 16. november til 28. (29.) februar. 
- Udvidet fredningstid for laks til at gælde fra 16. november til 28. (29.) februar. 
- Udvidet fredningstid for gedde til at gælde fra 15. marts til 30. april
Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn
Bekendtgørelsen er blevet revideret, idet der var ønske om at tillade rusefiskeri i Stege Nor. DAFF fik ved vort høringssvar indført, at også fritidsfisker pælerusen blev tilladt i Stege Nor.
Dialogmøde om fremtidens rekreative fiskeri
§ 7 udvalget er indkaldt til dialogmøde hos fiskeristyrelsen om fremtidens rekreative fiskeri den 23. september. Landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltager
Møde om lystfiskerstrategien
Landsformand Jesper Simonsen deltager i følgegruppen til lystfiskerstrategien tirsdag den 28. september 2021 kl 15. Mødet holdes i i Denmark Fishing Lodge i Assens
Beskyttelse af Øresund i høring
Lensstyrelsen i Skåne har sendt en plan for naturbeskyttelse af Øresund i høring. Planen giver en god beskrivelse af havmiljøet i Øresund med mange gode kort over stenrev, blødbund o.s.v Planen giver dog ingen oplysninger om, hvad man har tænkt sig. Øresund opdeles i 11 områder, hvor man i samtlige områder foreslår at området beskyttes iflg. Miljølovens §7, hvilket kan indebære naturreservat, biotopbeskyttelse eller Natura 2000 områder. Planen kan ses på: http://www.lansstyrelsen.se/skane
Kystens Parlament
Kystens parlament kommer til Nibe den 20 -22. august. Se nærmere omtale inde i bladet på side XX
Møde med Miljøministeren udskudt
DAFFs møde med miljøminister Lea Wermelin er endnu en gang udskudt på grund af Corona restriktioner. Denne gang til den 27. august. Landsformand Jesper Simonsen og landssekretær Flemming Kjærulf deltagerDet sker juni
Laksekvoter
Fiskeriministeriet har udmeldt kvoter for laksefiskeri i åerne. Kvoterne er udarbejdet efter indstilling fra DTU Aqua. 
Samråd i folketinget 10. marts om fiskeri og jagt i nationalparker.
Samrådet var indkaldt af Thomas Danielsen (V) for at drøfte sidestillingen af jagt og fiskeri med minedrift i vejledningen til EU's biodiversitetsstrategi og friholdelse for jagt og fiskeri i de ny naturnationalparker.  
Ministeren er enig at jagt under de rette omstændigheder kan gå hånd i hånd med naturbeskyttelse og fremhævede både jægere og fiskeres indsats for naturpleje og bekæmpelse af invasive arter. Regeringen ønsker at fastholde den lange tradition for jagt og fritidsfiskeri i Danmark. Ministeren kan godt forstå bekymringen og synes, at det er skævt når jagt og fiskeri sidestilles med minedrift. Danmark har sammen med andre lande på NADEG mødet den 18. februar efterlyst en større fleksibilitet i vejledningen om beskyttede områder.
BSAC møde 6. maj med EFCA (EU-Fiskerikontrolagenturet) og ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd). 
Flemming Kjærulf deltog. Angående ål har EFCA haft det som fokus siden 2019. Hovebekymringerne er fejlrapportering og ulovligt grej (manglende mærkning og identifikation). Det rekreative fiskeri er nyt område for EFCA. Man har primært koncentreret sig om bag limit på Torsk. Danmark og Tyskland har bidraget med oplysninger om kontrol og resultater. Vedr. Laks vil for det rekreative fiskeri også være et indsatsområde.
ICES gav generelt gode forklaringer på hvordan man arbejder. Der var en lang række konkrete spørgsmål til torsk, sild og brisling i Østersøen. Vedr. ål spurgte Flemming Kjærulf, hvorfor man ikke havde mere fokus på de øvrige årsager til ålens dårlige tilstand når man nu ved at fiskeriet kun udgør 2 % af dødeligheden. ICES var enige i dette og henviste til at man på en workshop her i foråret1 netop havde besluttet at ændre rådgivningen om ål til mere fokus på dette i overensstemmelse med EU kommissionens evaluering af ålehandlingsplanen. 1) Publication Reports - WKFEA_2021.pdf (ices.dk).
BSAC generalforsamling er udskudt til efteråret. De nødvendige godkendelser af årsrapport og regnskab blev godkendt ved skriftlig procedure.
Århus Universitet har udsendt rapporten: ”Danmarks ynglebestand af skarver i 2020”.
Den danske ynglebestand af skarv blev i 2020 opgjort til 31.964 par. Dette svarer til en fremgang på 4,8 % i forhold til året før. Siden 2014 har den danske bestand været stabil på mellem ca. 30.500 og 33.200 par og med årlige udsving på under 5 %. Størrelsen af skarvbestanden har i denne periode svaret til ca. 80 % af det antal, der ynglede i landet, da bestanden kulminerede i årene omkring 2000. Den eneste region med en markant ændring i antallet af ynglende skarver fra 2019 til 2020 var det sydvestlige Kattegat, hvor der var en fremgang på godt 1.000 reder, svarene til 20 %. I alle øvrige regioner var ændringerne på højst nogle få hundrede reder. Efter at antallet af skarvkolonier er faldet de seneste tre år, blev der i 2020 fundet så mange nye kolonier, at antallet nåede op på sit hidtil højeste. I alt var der kendskab til 90 skarvkolonier i Danmark i 2020. Heraf var der 18 nye ynglelokaliteter i forhold til 2019, mens 3 kolonier fra 2019 blev forladt i 2020. 
Frederik Svendsen i vejret.
DR Vores vejr bragte 15.april 18.55 et indslag om forårets komme, hvor man tog med Frederik Svendsen på sildefiskeri på Limfjorden. Heldigvis var dr god fangst med ca. 200 sild så det blev et fint indslag.
Møde i overvågningsudvalget 4. maj. 
Kritik fra erhvervet af den politiske aftale som omtales andet sted i bladet. Støtten går til skriveborde i byerne fremfor til vandkantsdanmark.
Møde om spøgelsesnet 28. april 
Lasse Alkærsig og Ib Ivar Dahl deltog. Mødet havde 32 deltagere fra fiskeriets organisationer, myndigheder m.m. Der var tilslutning til en model, hvor fritidsfiskerne – og evt. sportsdykkere – kan hjælpe med at lokalisere nettene. DTU Aqua vil arrangere et møde med de interessenter, som ønsker at bidrage i indsatsen. De konkrete initiativer først vil blive sat i gang, når DTU Aqua har leveret deres rapport i august 2021. Der vil blive indkaldt til et nyt møde i denne kreds i september 2021. Bjærgning af redskaber skal i alle tilfælde ske efter aftale med fiskerikontrollen, så der ikke opstår unødige konflikter om redskaber
Møde med miljøministeren.
DAFFs længe aftalte møde med miljøminister Lea Wermelin, er på grund af corona restriktioner udskudt endnu en gang, denne gang til 25. juni, hvor vi håber at kunne mødes fysisk.
Høringssvar.
DAFF har afgivet høringssvar til ændring af Sjællandsbekendtgørelsen, Ændring af bekendtgørelse om fredninger ved Lolland Falster og Ny bekendtgørelse om Nissum Fjord. Høringssvarene kan ses på hjemmesiden.
Det sker april 2021

Møde med Fiskerikontrollen 17/2 2021
Møderne med Fiskerikontrollen har ikke været afholdt i 2020 pga. Corona situationen. Dette møde kom vidt omkring. Det blev oplyst, at der ligger lovovertrædelser bag 25 % af de anmeldelser som Fiskerikontrollen modtager. Derudover blev drøftet fiskeridødelighed fra det rekreative fiskeri. Nøglefiskerrapporten blev drøftet. DAFF spurgte til ringgarn, kinatejner og erhvervsfiskeri med ålekroge ved Bornholm. Referatet af mødet kan findes på DAFFs hjemmeside
BSAC møder

Der er afholdt bestyrelsesmøde i Baltic Sea Advisory Counsil (BSAC) den 29. januar, og møde om EU's kommende fiskeripolitik den 9. februar. Landssekretær Flemming Kjærulf deltog i møderne. Mødereferater på engelsk kan ses på BSACs hjemmeside,
http://www.bsac.dk/getattachment/Meetings/BSAC-meetings/Future-Common-Fisheries-Policy-Session-3/BSACCFPSession309022021final-REPORTfinal.pdf.aspx?lang=en-GB

Sjællandsbekendtgørelsen revideres 
På trods af, at det tog tre år at udarbejde Sjællandsbekendtgørelsen, har det vist sig, at der har indsneget sig et par fejl i kortbilagene og omkring visse redskaber lokalt. Derfor revideres bekendtgørelsen, og skal ud i høring igen. Fødevareministeriet fastslår, at der ikke sker andre ændringer end de fejl der har vist sig.

Vejafvanding med fangst af mikroplast.
I sidste nummer af Danske Fritidsfiskere omtalte vi problemerne med bl.a. mikroplast fra vejvand i vandmiljøet. Ifølge Miljøstyrelsen udgør mikroplast fra kosmetiske produkter ca. 0,1 pct. af de samlede udslip, mens mikroplast fra bilernes dæk udgør ca. 60 pct. eller 600 gange så meget som udledningen fra al kosmetik i Danmark. Det vil Vejdirektoratet og forskere fra Aalborg Universitet nu gøre noget ved. Derfor har man som et forskningsprojekt opsat to regnvandsbassiner til at rense vandet fra motorvejen på rastepladsen Kalbygård Skov og har desuden monteret særlige filtre, som fjerner stort set alt den mikroplast, der ender i regnvandet fra motorvejen. Det skriver Jyllandsposten den 13. marts 2021.

Møde om regulering i Limfjorden
DAFF har d. 5. marts afholdt møde med Dansk Fritidsfisker Forbund om Limfjordssammenslutningens udspil til regulering af fiskeriet i Limfjorden. Næste skridt er nu at mødes med Limfjordssammenslutningen for at se om vi kan finde frem til et fælles udspil.

Danmarks Fiskeriforening og Danamarks Naturfredningsforening sammen om fredning af havområder
EU's biodiversitetsstrategi fastsætter at 10 % af EU's søterritorium skal udlægges om uberørt hav. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Fiskeriforening er gået sammen om et fælles forslag til områder for at opfylde dette. De udpegede områder dækker mange forskellige dybder fra det helt kystnære og lavvandede ud fra Vadehavet, som i dag har status som UNESCO verdensarv, og helt ned til 505 meters dybde i toppen af Skagerrak. Udspillet omfatter ikke de indre danske farvande. Aftalens områder er udpeget, så både lavvandsområder og dybere områder med forskellige havnatur-typer er dækket. En del af områderne er allerede udpeget som Natura 2000-havområde på grund marsvin og en række sandbanker og rev. 
Møde med miljøminister

DAFF har aftalt møde med miljøminister Lea Wermelin den 9. april såfremt Corona restriktionerne tillader det. Landsformand og Landssekretær deltager.

Høringssvar til lovforslag om naturnationalparker
DAFF har indsendt høringssvar til forslaget om naturnationalparker. Høringssvaret kan ses på DAFFs hjemmeside

Udkast til Ny Skarvforvaltningsplan
Der er udsendt endeligt udkast til den ny skarvforvaltningsplan. Udkastet har ikke tilstrækkeligt fokus på en regulering af skarvbestanden. Derfor har alle fiskeriorganisationer undtagen Danmarks Sportsfiskerforbund valgt ikke at anbefale planen. I stedet har Danmarks Fiskeriforening PO, Foreningen for Skånsomt Fiskeri, Dansk fritidsfiskerforbund og DAFF skrevet til Miljøminister Lea Wermelin om vore ønsker til planen og hvorfor vi ikke kan støtte udkastet.